† ျမန္မာကက္သလစ္သာသနာ ၀က္ဆိုဒ္မ်ားလမ္းညႊန္


ျမန္မာကက္သလစ္ Website မ်ားျမန္မာကက္သလစ္ ဘေလာက္မ်ား


ျမန္မာကက္သလိပ္ ဆုေတာင္္းေမတၲာမ်ား

Download Myanmar ZawGyi-One Font Here!


ေန႕စဥ္ ဆုေတာင္းေမတၲာမ်ား

ခရစ
ၦတူးအမွတ္တားျခင္း။

ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ျမတ္ အာမင္။


သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ဖိတ္ေခၚျခင္း

  • အိုသန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ဘုရားၾကြလာေတာ္မူပါ။
  • ဘာသာတူ အေပါင္းတို႔၏ ႏွလံုးျပည့္၀ေစေတာ္မူ၍ ခ်စ္ေလးျမတ္ျခင္း မီးလွ်ံျဖင့္လည္း ထြန္းေတာက္ေစေတာ္မူပါ။
  • ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ကို ေစလႊတ္သျဖင့္ ဘာသာတူတို႔၏ ၀ိညာဥ္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ပါလိ္မ့္မည္။
  • ေျမမ်က္ႏွာျပင္သည္လည္း အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

ဆုေတာင္းၾကစို႔

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အလင္းေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ဘာသာတူအေပါင္း တို႔ကို သြန္သင္ေတာ္မူေပေသာ အိုျမတ္စြာဘုရားသခင္၊ ၄င္း၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မွန္ရာကို ႏွစ္သက္၍ သာယာခ်မ္းသာျခင္းကို ခံစားအံ့ေသာငွာ၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ သခင္ေယဇူး၏ ကုသိုလ္ေတာ္ အက်ိဳးဆက္ကို ေထာက္ေတာ္မူ၍ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ အာမင္။


ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္က မာရီယားအားႏႈတ္ဆက္ျခင္းေမတ

ဂုဏ္ေက်းဇူေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ မာရီယား သခင္မအား မဂၤလာျဖစ္ေစသတည္း။ ဘုရားသခင္သည္ သခင္မ က်ိန္း၀တ္ေတာ္မူ ၍ မိန္းမတကာတို႔တြင္ သခင္မသည္ မြန္ျမတ္ေတာ္မူသည္။ သခင္မ၏၀မ္းေတာ္၌ ပဋိသေႏၶယူေတာ္မူေသာ ေယဇူးသည္လည္း မြန္ျမတ္ေတာ္မူသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ မယ္ေတာ္သန္႔ရွင္းေသာ မာရီယား ယခုမွစ၍ ေသခါနီးတြင္ အျပစ္ရွိသူ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ အဖို႔ငွာ ဆုေတာင္းေပးေတာ္မူပါ။ အာမင္။


သခင္ေယဇူးစီရင္ထားေတာ္မူေသာ ေမတၲာ။

ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဖ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္အား ရိုေသေလး ျမတ္ျခင္းရွိပါေစေသာ္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေရာက္ပါေစေသာ္။ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေျမႀကီးေပၚ၌လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုေတာ္သည္ ျပည့္စံုပါေစေသာ္။ ေန႔စဥ္မျပတ္ အလိုရွိအပ္ေသာ အရာ အစားတို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ယေန႔၌ပင္ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ထိခိုက္က်ဴးလြန္ေသာ သူတို႔အား အကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခြင့္လႊတ္သကဲ့သို႔ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကိုလည္း၊ အခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းအမႈ႔တို႕၌ အကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ပါ၀င္ျခင္းမရွိေစဘဲလွ်က္ မေကာင္းဟူသမွ်ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစ ေတာ္မူပါ။ အာမင္။


တပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားစီရင္ေရးသားထားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းအခ်ဳပ္။

အားလံုးစံုကို တတ္ႏိုင္ေတာ္မူထေသာ၊ မိုးေျမတို႕ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ယံုၾကည္ေလးျမတ္ျခင္းရွိပါ၏။ ခမည္းေတာ္၏ တစ္ပါးတည္းေတာ္သားေတာ္ ေယဇူးခရစတူး ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ သခင္သည္၊ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ပဋိသေႏၶယူေတာ္မူ ကညာမာရိယာမွ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္။ ပံုစီဦး ပီလာတူး မင္းလက္ထက္ ဒုကစရိယာက်င့္ခံေတာ္မူ၊ တံက်င္ သတ္ထားသျဖင့္ အသက္ေတာ္ထြက္ အေလာင္းေတာ္ကို သၿဂိဳၤဟ္သည္။ ေအာက္ႏိုမ့္ရာအရပ္သို႔ ဆင္းၾကြေတာ္မူ၍ တတိယ ေန႔တြင္ ေသသည့္သူတို႔အစုမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ တတ္ေတာ္မူ၍ အားလံုးစံုကို တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရား လက္ယာဘက္မွာ ထိုင္၍ ေနေတာ္မူသည္။ ထိုမွ ရွင္သူ ေသသူတို႔ကို စီရင္စစ္ေၾကာေတာ္မူရန္ ၾကြလာေတာ္မူလိမ့္မည္။ ဤအေၾကာင္းအခ်က္တို႔ကို ယံုၾကည္ေလးျမတ္ျခင္းရွိပါ၏။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားကုိ လည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ကို လည္းေကာင္း၊ သူေတာ္သူျမတ္အေပါင္းတို႔သည္ တစ္လံုးတစ္၀တည္းျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္း အက်ိဳးကုသိုလ္တို႔ကို ခံစားရေၾကာင္း၊ အျပစ္ဟူသမွ်ကို လြတ္ေၾကာင္း ကိုယ္ခႏၶာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္မည့္အေၾကာင္း၊ အစဥ္ထာ၀ရ အသက္ရွင္မည့္အေၾကာင္းတုိ႔ကိုလည္း ယံုၾကည္ ေလးျမတ္ျခင္းရွိပါ၏။ အာမင္။

ၷၶၵၴၲၲ

ေန႔စဥ္နံနက္ ပူေဇာ္ျခင္းေမတၲာ

အို... သခင္ေယဇူး ေရႊႏွလံုးေတာ္၊ ေန႕ ကၽြႏု္ပ္ လုပ္အံ့သမွ်၊ ၾကံအံ့သမွ်ခံရသမွ်ေသာ ဒုကမ်ားႏွင့္ ပို႕အံ့သမွ်ေသာ ဆုေတာင္း ေမတၲာမ်ားကို၊ ေရႊစိတ္အႀကံေတာ္ႏွင့္၊ တလံုးတ၀တည္း ထားၿပီးလွ်င္ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ မယ္ေတာ္၏ ႏွလံုးေတာ္ကို အမွီျပဳလ်က္ ကိုယ္ေတာ္အား တင္ပူေဇာ္ပါသည္။ အာမင္။


ယံုၾကည္ျခင္းေမတ

မွားယြင္းျခင္းႏွင့္ကင္း၍ သစၥာသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အိုျမတ္စြာဘုရား သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ၊ သန္႔ရွင္းေသာကာသိုလိပ္အသင္း ေတာ္ သြန္သင္သမွ်ကို တည္ၿမဲစြာ အကၽြႏု္ပ္ယံုၾကည္ ျခင္းရွိပါသည္။


ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေမတ

အားလံုးစံုကို တတ္ႏိုင္ေတာ္မူေသာ အနႏၲ ကရုဏာသနားျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ထားေတာ္မူရာ ကတိ ေတာ္၌ လည္းအၿမဲတည္ေတာ္မူေသာ အိုျမတ္စြာဘုရားသခင္ ေယဇူးခရစၦၦတူးသခင္၏ ကုသိုလ္ေတာ္ အက်ိဳးဆက္ကို ေထာက္၍ က်ဴးလြန္မိေသာ အျပစ္တို႔၏ အခြန္႔ခ်မ္းသာကို လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ထိန္းပါမူ ေနာင္ဘ၀၌ ထာ၀ရခ်မ္းသာကိုရပါမည့္ အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ေတာင့္တ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရွိပါသည္။


ခ်စ္ေလးျမတ္ျခင္းေမတ

အိုျမတ္စြာဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အတိုင္းမသိေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍ ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ကိုယ္ေတာ္ကို အရာခပ္သိမ္းတို႔ထက္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းရွိပါသည္။ သူတပါးကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ ၏ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ကို ေထာက္၍ ကိုယ္ရွင္ကဲ့သို႔ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းရွိပါသည္။


ကိုးကြယ္ျခင္းေမတာ

အထူးသျဖင့္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူုလွွွေသာ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၊ ပုဂိဳလ္သံုးပါးတစ္ ဆူဘုရား အမွန္ရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို အကၽြန္ုပ္ ယံုၾကည္ျခင္းရွိပါသည္။ စိတ္ႏွလံုးအႀကြင္းမဲ့ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ျမတ္နိုး ရိုေသသာ ဦးခ်ရွိခိုးပါသည္။ အကၽြႏု္ပ္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီး ဟုတ္မွန္ေသာ တရားအလင္းေတာ္ သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ ညတြင္ ကိုယ္လက္မကြာထားေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို အဘယ္သို႔ဆပ္တင္နိုင္ပါမည္နည္း။ ဒီေန႔တြင္ က်င့္ႀကံ လုပ္ေဆာင္သမွ်ကို ကိုယ္ေတာ္အားပူေဇာ္ပါသည္။ အျပစ္ဒုစရိုက္မွ လြတ္ကင္းေစေတာ္မူပါမည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ေဘးရန္အေပါင္းမွ ကာကြယ္ေဆာက္ေရွာက္ေတာ္မူပါမည့္ အေၾကာင္းကို အကၽြန္ုပ္သည္ ညြတ္တြား အသနားေတာ္ျမတ္ခံပါသည္ ဘုရား။ အာမင္


ကိုယ္ေစာင့္သိၾကားအားဆုေတာင္း ေမတၲာ

ဘုရားရွင္က အမိန္႕ေတာ္ရွိ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေစာင့္ေသာ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္၊ ကၽြႏ္ုပ္အား ေန႕ညမျပတ္ ဆံုးမသြန္သင္ၾကည့္ရႈေစာင္မေတာ္မူပါ။ အာမင္။


သခင္ေယဇူးထံ ဆုေတာင္းေမတၲာမ်ား
ဂရုဏာရွင္ေယဇူးထံ ဆုေတာင္းေမတၲာ

ေယဇူးသခင္သည္ အသက္စြန္႔ေတာ္မူသည္။ အသက္စြန္႔ေတာ္မူေသာ စမ္းအိုင္သည္ လူသားႏွင့္ ၀ိညာဥ္မ်ား အတြက္ ယိုစီးထြက္ေတာ္မူ ဂရုဏာတံခါး ေတာ္သည္ တစ္ကမာလံုးအတြက္ ဖြင့္ေတာ္မူ၏။ အို အသက္၏ စမ္းအိုင္ေတာ္၊ တိုင္းတာ မမွီႏိုင္ေသာ ဂရုဏာရွင္ တစ္ကမာလံုးကို ကိုယ္ေတာ္၏ ဂရုဏာ ေတာ္ျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳထားေတာ္မူ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အေပၚသို႕ အကုန္အစင္ သြန္းေလာင္းခ် ေပးေတာ္မူပါ။

အသက္၏ စမ္းအိုင္ေတာ္အျဖစ္ ေယဇူး၏ ႏွလံုးေတာ္မွ ယိုစီးထြက္ေတာ္မူေသာ အို အေသြးေတာ္ႏွင့္ ေရေတာ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အားကိုးပါ၏။ အာမင္။

(သီလွရွင္ျမတ္ ေဖာစတီးနား - ကၽြႏ္ုပ္တို႕အဖို႕ငွာ ဆုေတာင္းေပးေတာ္မူပါ။)

မယ္ေတာ္ထံ ဆုေတာင္းေမတၲာမ်ား


သနားျခင္း၏ မယ္ေတာ္
သနားျခင္း၏ မယ္ေတာ္ ျဖစ္ထေသာ ၿငိမ္၀ပ္သာယာစြာ အသက္ရွင္ျခင္းခ်မ္းသာကို ေပးတတ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတာင့္တ ေမွ်ာ္လင့္ရာလည္း ျဖစ္ေသာ၊ သခင္မ မဂၤလာရွိေစ သတည္း။ ဆင္းရဲရာဌာန၌ ရွိေနၾကေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဧ၀သားစုတို႔သည္ သခင္မထံေတာ္သို႔ေၾကြးေၾကာ္ေလွ်ာက္ပါသည္။ မ်က္ရည္ယိုရာအရပ္က ညည္းတြား ငိုေၾကြးျခင္းႏွင့္ သခင္မေနာက္ေတာ္သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆုပန္ေတာင္းၾက ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ျဖစ္ေသာ သခင္မ၊ သနားတတ္ေသာ မ်က္စိေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕ဆီသို႔ လွည့္လည္ေတာ္မူပါ။ ၾကင္နာသနားျခင္း၊ ခ်စ္ခင္စံုမက္ျခင္း၊ သိမ္ေမြ႕ႏူညံ့ျခင္း သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အို... ကညာ မာရီယား၊ ဆင္းရဲရာဌာနမွ လြတ္ေျမာက္ေသာအခါ သခင္မ၏ ၀မ္းေခါင္း စြဲေနေတာ္မူၿပီးေသာ အထူး အလြန္မြန္ျမတ္ေတာ္မူလွေသာ သားေတာ္ေယဇူးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပေတာ္မူပါ။

မက္ေမာရာရီေမတၱာ
အိုေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာသီလရွင္ျမတ္ သခင္မထံခိုလံႈေသာသူမည္သည္ကား သခင္မေစာင္မျခင္းကို မခံရဘဲ ေနသည္ဟုမၾကားဖူးေသာေၾကာင့္ အျပစ္ရွိသူကၽြႏု္ပ္တို႔ ပူေဆြး၀မ္းနည္းျခင္းႏွင့္ သခင္မထံေတာ္သို႔ လံုးလံုးႀကီး ကိုးစား ျခင္းကပ္ေရာက္လာၾကပါသည္။ လူအျပစ္ကိုယူေတာ္မူေသာသားေတာ္ဘုရား ျမတ္မယ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္ေလွ်ာက္ေတာင္းသည့္ဆုကို ျငင္းပယ္ေတာ္မမူပါႏွင့္ ဂရုဏာသနားျခင္းျဖင့္နာခံေတာ္မူပါ။ရဟႏၲာမ်ားထံ ဆုေတာင္းေမတၲာမ်ား
အျခား ဆုေတာင္းေမတၲာမ်ား

ေယဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ္

ေယဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ္ အရွင္ျမတ္တို႕အား ကၽြႏ္ုပ္၏ႏွလံုးႏွင့္ အသက္ ၀ိညာဥ္ကို ကၽြႏု္ပ္အပ္ႏွံ ပူေဇာ္ပါ၏။

ေယဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ္ ကၽြႏ္ုပ္အသက္ထြက္ခါနီးေသာ အခါ ကၽြႏု္ပ္ကို ၾကည့္ရႈေစာင္မေတာ္မူၾကပါ။

ေယဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ္ အရွင္ျမတ္တို႕၏ အေပါင္းအသင္း၌ ၿငိမ္သက္ျခင္း ႏွင့္ ေသရပါေစေသာ္။ေရႊလက္ေတာ္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို အပ္လုိက္ျခင္းေမတၲာ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္၊ အကၽြႏ္ုပ္ေသရေၾကာင္းကို အမွန္သိပါသည္။ ေသျခင္းအခ်ိန္ကိုကား အကၽြႏ္ုပ္မရိပ္မိႏိုင္ပါ။ သို႕ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္မအိပ္ခင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးတို႕ကို ေရႊလက္ေတာ္ ၌ အပ္လိုက္ပါသည္။ အလိုေတာ္ရွိ၍ ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူသည့္အခ်ိန္၌ အသက္ဆံုးျခင္းကို ခံခ်င္ပါသည္။ ထိုေၾကာက္မက္ ဖြယ္ေသာ အခ်ိန္ေပၚလာေသာအခါ သခင္ေယဇူး၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ေထာက္ေတာ္မူ၍ အျပစ္မ်ားကို ခ်မ္းသာေပးသနားေတာ္မူပါ။


ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါး

( ၁ ) ဘုရားတစ္ဆူအျပင္မည့္သည့္အရာ သတ၀ါကိုဘုရားအမွတ္ႏွင့္ကိုးကြယ္ျခင္းကိုမျပဳလင့္။
( ၂ ) ဘုရားရွင္၏နာမေတာ္ျမတ္ကို မရိုမေသ သံုးေဆာင္ျခင္းကိုမျပဳလင့္။
( ၃ ) ဘုရားရွင္၏သတင္းပြဲေန႔တို႔ကိုေဆာင့္ေလာ။
( ၄ ) မိဘတို႔အားရိုေသျခင္းကိုုျပဳေလာ။
( ၅ ) လူ၏အသက္ကိုသတ္ပုတ္ျခင္းကို မျပဳလင့္။
( ၆ ) ကာမဂုဏ္အမႈကို က်ဴးလြန္ျခင္းကိုမျပဳလင့္။
( ၇ ) သူ၏ပစည္းဥစာကိုခိုးယူျခင္းကိုမျပဳလင့္။
( ၈ ) မုသားသက္ေသခံျခင္းကို မျပဳလင့္။
( ၉ ) သူ၏သားမယားကိုတက္စြမ္းျခင္းမရွိေစလင့္။
(၁၀) သူ၏ပစည္းဥစာကိုလိုျခင္ေသာေလာဘစိတ္မရွိေစလင့္။


အသင္းေတာ္၏ က်င့့္၀တ္(၆)ပါး

၁။ တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ ဘာသာ၀တ္တရားပြဲ႕ေန႔တို႔တြင္ Mass နာယူကုန္ေလာ။
၂။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္ အာပတ္ေျဖကုန္ေလာ။
၃။ အနည္းဆံုး ပါစကားပြဲကာလတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုပင့္ယူကုန္ေလာ။
၄။ ၀ါေရွာင္ျခင္းႏွင့္အသားေရွာင္ျခင္းျပဳရမည့္ေန႔တို႔ကိုေစာင့္ေလာ။
၅။ မိမိတက္စြမ္းသမွ်ႏွင့္ အသင္ေတာ္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေလာ။

၆။ လက္ထက္ထိမ္းျမားျခင္းအမႈ႕၊ မျပဳအပ္သည့္ကာလေန႕တို႕ ၌လည္း ေရွာင္ကုန္ေလာ့။

လူငယ္မ်ားအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီးပီဦး(၁၂)စီရင္ထားေတာ္မူေသာေမတၲာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆုေတာင္း ေမတသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ခင္ေလးျမတ္ျခင္း ေတာင္ပံမ်ားကို အားျပဳလ်က္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္ပါးသို႔ ပ်ံတတ္ပါေစ။

ေႏြးေထြးေသာ နံနက္ေနေရာင္ျခည္သည္ ႏုနယ္လွေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ဖူးကေလး မ်ားကို ၿခံဳလႊမ္းထားသကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္၀ိညာဥ္ကို လႊမ္းၿခံဳေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေက်းဇူးေတာ္ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္လွပါ၏။ ၀ိညာဥ္အေပါင္းတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္အားထားရာလည္း ျဖစ္ပါ၏။

ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူထေသာ အိုသခင္၊ ထို၀ိညာဥ္ကေလးမ်ား၏ တိုးတက္မႈအတြက္ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ားကို ခံထမ္းရန္ ကိုယ္ေတာ္အလိုေတာ္ရွိေတာ္မူပါလွ်င္ ထို၀ိညာဥ္ကေလးမ်ားသည္ ေပးအပ္ေသာ ဒုကၡမ်ားကို ခံထမ္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ခြန္အားေက်းဇူးကို ေပးေတာ္မူပါ။ လူငယ္ကေလးမ်ား၏ လိမာေရးျခားရွိမႈျဖင့္ မိဘ ဆရာသမားတို႔အား ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့မႈကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ထိုကေလးမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားကို ခရစၧယာန္တို႔၏ စံနမူနာျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ အလိုေတာ္ျမတ္အတိုင္း ေမတရားပြားမ်ားျခင္း၊ အနစ္နာခံလိုစိတ္ရွိျခင္းႏွင့္ သတိပညာရွိျခင္းတို႔ကို လူငယ္မ်ား၏ ၀ိညာဥ္တြင္းသို႔ ေပးသြင္းေတာ္မူပါ။

ဤမတည္ၿမဲေသာ ေလာကထဲတြင္ ရွိစဥ္အခါ လိုအပ္ေသာ ဘ၀၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို လူငယ္မ်ား အားေပး သနားေတာ္မူပါ။ ၀ိညာဥ္ေရးတြင္လည္း အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ေစာင့္မသနားေတာ္မူပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၏ အထြတ္ျဖစ္ရာ ထာ၀ရေကာင္းကင္ဆုေတာ္ကို ထိုသူတို႔အား ေပးသနားေတာ္မူပါ။ အာမင္။ႏိုဗီနာ ဆုေတာင္းေမတၲာမ်ား

ပရိတ္သူငယ္ေတာ္ေယဇူးထံ တန္ခိုးၾကီးလွေသာ ဆုေတာင္းေမတၲာ


အို ပရိတ္သူငယ္ေတာ္ေယဇူး၊ သူငယ္ေတာ္၏ မယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ကို ကူညီမစျခင္း ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ဆုလာဒ္ကိုလည္း သူငယ္ေတာ္ျမတ္ ကၽြႏု္ပ္အား ေပးသနားေတာ္မူမည္ဟု လံုးလံုးႀကီး အားထားယံုၾကည္ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားလည္း ေပးသနားေတာ္မူမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ခ်စ္လွစြာေသာ ေယဇူးကို စိတ္အားရွိသမွ် ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ခ်စ္ပါသည္။ သူငယ္ေတာ္ကိုလည္း ျပစ္မွားျခင္း ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ အလြန္၀မ္းနည္းသျဖင့္္ နာက်င္ျခင္းစြဲပါသည္။ သူငယ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ သူငယ္ေတာ္ကို မည္သည့္အခါမွ် ထိခိုက္ျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။ အျပစ္မ်ားကို ၾကဥ္ေရွာင္ႏိုင္ေစရန္ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ သူငယ္ေတာ္ကို ခ်စ္သကဲ့သို႕ မိမိႏွင့္နီးစပ္ေသာသူကိုလည္း ခ်စ္ပါမည္။ အလံုးစံုကုိ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ ထေသာ သူငယ္ေတာ္ျမတ္ တဖန္ကၽြႏု္ပ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေပးသနား ေတာ္မူပါ။

(လိုလားေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။)

အစဥ္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္၊ မြန္ျမတ္ေသာဇူဇယ္ႏွင့္ အတူတကြ၊ ေယဇူးသူငယ္ေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘံု သိၾကား ရဟႏၲာအေပါင္း တို႕ႏွင့္ အတူ ကၽြႏု္ပ္ရွိခိုးေထာပနာအျမဲျပဳႏုိင္ေစရန္ အတြက္၊ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ အာမင္။ကေလးသူငယ္သဘြယ္ မိဘကို အားကိုးေသာစိတ္ႏွင့္ က်င္းပရန္ တန္ခိုးႀကီးေသာ နိေဗနာ

အို ေယဇူးအရွင္ျမတ္ ေတာင္းလွ်င္ရလိမ့္မည္၊ ရွာလွ်င္ေတြ႕လိမ့္မည္၊ ေခါက္လွ်င္ပြင့္လိမ့္ဟု ကိုယ္ေတာ္မိန္႕ေတာ္မူသည္၊ ကိုယ္ေတာ့္မယ္ေတာ္၏ ပန္ၾကားျခင္းအားျဖင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္ေသာ ေက်းဇူးကို ရပါရန္ ေခါက္ပါသည္၊ ရွာလည္းရွာပါသည္၊ ေတာင္းေလွ်ာက္လည္း ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္။

(လိုလားေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။)

အို ေယဇူးအရွင္ျမတ္၊ ငါ၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ရာ ဟူသမွ်ကို ငါ၏ ခမည္းေတာ္သည္ သင့္အားေပးလိမ့္မည္ဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့၏။

ကိုယ္ေတာ္၏ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ မယ္ေတာ္မာရိယား၏ ဆုပန္ျခင္းအားျဖင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္ေသာ ေက်းဇူးကို ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ အဘခမည္းေတာ္ထံမွ ရရွိႏိုင္ရန္ အႏူးညြတ္ စိတ္အားထက္ သန္စြာႏွင့္ အသနားခံပါသည္ ဘုရား။

(လိုလားေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။)

အို ေယဇူးအရွင္ျမတ္ ေကာင္းကင္ႏႈင့္ေျမႀကီး မတည္ေသာ္လည္း၊ ငါ့စကားတည္လိမ့္မည္ဟု ကိုယ္ေတာ္မိန္႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ ကုိယ္ေတာ္၏ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ မယ္ေတာ္မာရိယား၏ ပန္ၾကားျခင္း အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္လိုအပ္ေသာ ေက်းဇူးကို ကိုယ္ေတာ္ေပးသနားေတာ္မူမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ျမဲျမဲစြာ ယံုၾကည္ပါသည္။

(လိုလားေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။)အေထြေထြႏိုေဗနာဆုေတာင္းပၲနာမ်ား

တနဂၤေႏြေန႔

စိန္႔ဂ်ဳဒ္ကို ခိုကိုးျခင္းေမတ

ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ႀကီးမားလွေသာ စိန္႔ဂ်ဳဒ္၊ သခင္ေယဇူး၏ သစၥာရွိလွေသာ တပည့္မိတ္ေဆြ၊ သစၥာေဖာက္သူ၏ အမည္ေၾကာင့္ အမ်ားကသတိမရၾကေသာ္လည္း၊ စၾကာ၀ဠာတစ္၀န္းလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့သည့္ ကိစၥမ်ား၊ စိတ္ပ်က္အားငယ္လက္ေျမႇာက္ရသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ သူေတာ္သူျမတ္အျဖစ္ အသင္းေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

အတိဒုကၡေရာက္ေနသည့္ အကၽြႏု္ပ္အဖို႔ငွာ ဆုေတာင္ေပးေတာ္မူပါ။ အရွင္ျမတ္အား ဘုရားသခင္က ေပးထားသည့္ အခြင့္အေရးကို အသံုးျပဳ၍ အကၽြႏ္ုပ္ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနသည့္ ကိစၥတြင္ လွ်င္ျမန္စြာ ေက်းဇူးေပးပါမည့္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ပါသည္။ အကၽြႏ္ုပ္ အလြန္ပင္ လိုအပ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အကူအညီေပးသနားေတာ္မူပါ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခံစားခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံမွ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ အကူအညီေပးျခင္း၊ ခံစားရျခင္းအလို႔ငွာ အထူးသျဖင့္ (လိုအပ္ေသာဆုကို ေတာင္းရန္) အတြက္ ကူညီ၍ အကၽြႏ္ုပ္ကိုလည္း သူေတာ္သူျမတ္ႏွင့္ အတူ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူေတာ္သူျမတ္အားလံုးတို႔အား အစဥ္ထာ၀ရ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳႏိုင္ပါမည့္ အေၾကာင္း ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္။

မြန္ျမတ္လွေသာ အရွင္ျမတ္ စိန္႔ဂ်ဳဒ္၏ ႀကီးျမတ္လွေသာ ဤ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို သတိရစြာျဖင့္ အရွင္ျမတ္အား ကၽြႏ္ုပ္၏ အထူးဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ရွိလွသည့္္ သူေတာ္သူျမတ္အျဖစ္ အစဥ္အၿမဲဂုဏ္ျပဳလ်က္ အကၽြႏ္ုပ္တတ္အားသမွ် အရွင္ျမတ္အား လူအမ်ားခိုလႈံအားကိုးၾကရန္ အားေပးလုပ္ေဆာင္ပါမည္။ အာမင္။တန္ခိုးထက္ျမတ္လွေသာ သူငယ္ေတာ္သခင္ေယဇူး၏ နာရီပိုင္းႏိုေဗနာ

တနလၤာေန႔

(တစ္ရက္အတြင္း ၉ နာရီ ဆက္တိုက္ တစ္နာရီလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ဆိုအပ္ေသာ ဆုေတာင္း ၲနာ)

အို... သခင္ေယဇူးအရွင္ျမတ္၊ေတာင္းလွ်င္ရလိမ့္မည္ရွာလွ်င္ ေတြ႔လိမ့္မည္၊ ေခါက္လွ်င္ ပြင့္လိမ့္မည္ဟုမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည့္ အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္သည္ သခင္ေယဇူး၏ မယ္ေတာ္ ကညာစင္မာရီယား၏ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ ႏွလံုးေတာ္အားျဖင့္္ ကၽြႏ္ုပ္ေတာင္းေလွ်ာက္ရာကို ေပးပါမည့္အေၾကာင္း ေခါက္ပါသည္၊ ရွာပါသည္၊ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္။

(လိုအပ္ေသာ ဆုေက်းဇူးကို ေတာင္းရန္)

အို.. ေယဇူးခရစတူးသခင္၊ “ငါ၏ နာမေတာ္ျဖင့္ အဖ ခမည္းေတာ္ထံ မည္သည့္အရာကို မဆို ေတာင္းေလွ်ာက္လ်င္ရပါလိမ့္မည္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည့္ အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ မယ္ေတာ္၏ ဆုပန္ၾကားျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္ေတာင္းေလွ်ာက္ရာကို ေပးပါမည့္ အေၾကာင္း သခင္ေယဇူး သူငယ္နာမေတာ္အားျဖင့္ အဖခမည္းေတာ္ထံရိုေသေလးစားစြာ အႏူးအညြတ္ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္။

(လိုအပ္ေသာ ဆုေက်းဇူးကို ေတာင္းရန္)

အို... ေယဇူး ခရစတူးသခင္၊ “ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ေျမႀကီးသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ္လည္း ငါ၏စကားမွာ ေပ်ာက္ကြယ္မည္မဟုတ္ပါ။” ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည့္ အတိုင္းသခင္ ေယဇူး၏ မယ္ေတာ္ကညာစင္ မာရီးယား၏ ပန္ၾကားျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္ေသာ ေက်းဇူးကို ကိုယ္ေတာ္ေပးသနား ေတာ္မူမည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ၿမဲၿမံစြာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ပါသည္။

(လိုအပ္ေသာ ဆုေက်းဇူးကို ေတာင္းရန္)စိန္႔အန္ေထာ္နီအား ခိုကိုးျခင္း ေမတ

အဂၤါေန႕

အို... ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ႀကီးျမတ္လွေသာ စိန္႔အန္ေထာ္နီ၊ ဒုကၡသည္ အေပါင္းတို႔၏ ခိုကိုးရာ၊ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗ်ာဒိတ္ေပးသည္မွာ အရွင္ျမတ္အား ဆည္းကပ္၍ အကူအညီေတာင္း သူတို႔သည္ အဂၤါေန႔ ၉ ရက္တိုင္တိုင္ ဆက္၍ ကိုးပါက ၄င္းဆုေက်းွဇူးေတာ္ကို ခံစားရပါမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အျပစ္ရွိသူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ ဤကတိကို ယံုၾကည္ကိုးစားေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အသင္းေတာ္က အရွင္ျမတ္၏ ရုပ္ပံုအား တင္ေျမွာက္ပသသည့္ အတြက္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ အတူ ၀မ္းေျမာက္ရပါသည္။ အရွင္သူေတာ္သူျမတ္အား ေတာင္းေလွ်ာက္သည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္အား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ။ အႀကံဥာဏ္ေပးေတာ္မူပါ။ ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေတာင္းေလွ်ာက္ရာ ဆုေက်းဇူးသည္ ကၽြႏ္ုပ္၀ိညာဥ္၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါက ထိုက္သင့္ေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားရရွိဖို႔ ေစာင့္မေပးပါရန္ ခရစတူးသခင္ထံမွ တစ္ဆင့့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ေပးေတာ္မူပါ။

အို... သန္႔ရွင္းေသာ စိန္႔အန္ေထာ္နီ၊ အရွင္သူေတာ္သူျမတ္မွာ သေဘာထား အသိမ္ေမြ႕အႏူးညံဆံုး၊ ဘုရားသခင္အား ခ်စ္ၾကည္ညိဳေသာ ေကာင္းမႈ႕ကုသိုလ္ေတာ္၊ ျမင့္ျမတ္လွေသာပါရမီမ်ား လူသားအခ်င္းခ်င္းအေပၚ ေစတနာထားရွိတတ္ေသာ စိတ္ေစတနာေၾကာင့္ ေလာကတြင္ေနခဲ့စဥ္က ထူးျမတ္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ ထိုက္တန္ခဲ့ေပသည္။ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္တို႔မွာ အရွင္သူေတာ္သူျမတ္ မိန္႔ျမြက္သည့္ အတို္င္း ျဖစ္လာ၍ အရွင္သူေတာ္သူျမတ္မွာလည္း ဒုကၡေရာက္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စား ေတာင္းေလွ်ာက္ေပးရန္ အၿမဲအသင့္ရွိေနပါသည္။ ခက္ခဲလွေသာ ဆုေက်းဇူးတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ရာ အလဟသ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ ဖ်ားနာသူတို႔အား က်န္းမာေစပါသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေသာ ပစည္းမားကို ျပန္ေတြ႔ေစပါသည္။ ၀မ္းနည္းေႀကကြဲေနသူတို႔မွာ အရွင္ျမတ္ထံမွ သနားျခင္းခံရ၍ ေသသူတို႔ကိုပင္ ျပန္လည္ရွင္သန္ ထေျမာက္ေစသည္။ ေလာကတြင္ ေနခဲ့စဥ္ ကာလအတြင္း အရွင္ျမတ္အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အရာမည္သည္မရွိပါ။ စိတ္ဒုကၡ ဆင္းရဲ ေရာက္ေနသူတို႔အား သနားၾကင္နာျခင္းမၿမဲရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္ရုပ္ပံုေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဒူးေထာက္လ်က္ ယံုၾကည္ျခင္း အျပည့္အ၀ျဖင့္ ဤဆုေက်းဇူးေတာ္ကို ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္။

(လိုအပ္ေသာ ဆုေက်းဇူးကို ေတာင္းရန္)

ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္ေသာ ဆုေက်းဇူးမွာ အရွင္ျမတ္၏ အာႏုေဘာ္ေတာ္လိုအပ္ပါသည္။ အရွင္ျမတ္သည္ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူေတာ္သူျမတ္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ေလာကတြင္ ေနစဥ္က တစ္ခြန္းမွ် မိန္႔ေတာ္မူလွ်င္ အႀကီးမားဆံုးေသာ အံ့ဖြယ္ရာမ်ားပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ အို... သိမ္ေမြ႔ ခ်စ္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ စိန္႔အန္ေထာ္နီ၊ စိတ္ႏွလံုးတြင္ သနားၾကင္နာျခင္း အၿမဲရွိတတ္သည့္ အေလ်ာက္ ကိုယ္ေတာ္၏ ရင္ခြင္တြင္ အၿမဲ ေပြ႕ပိုက္ထားေသာ သူငယ္ေတာ္ ေယဇူးသခင္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာင္းေလွ်ာက္ရာကို တင္ျပေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ တစ္ခြန္းတည္းေသာ ေတာင္းေလွ်ာက္ရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အဖို႕ လိုအပ္ေသာ ေက်းဇူးကို ရေစႏိုင္ပါမည္။ ထိုစကားတစ္ခြန္းတည္းျဖင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ေပးပါလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထာ၀ရေက်းဇူးတင္ျခင္းသည္ အရွင္ျမတ္အတြက္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

(ေကာင္းကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္)

ဆုေတာင္းၾကစို႔

အို .... အဘျမတ္စြာဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ တရားေတာ္ကို သက္ေသခံသူ သူေတာ္သူျမတ္ စိန္႔အန္ေထာ္နီထံ ဆည္းကပ္ျခင္း အခမ္းအနားသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အသင္းေတာ္ကို ၀မ္းေျမာက္ေစျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။ အသင္းေတာ္အားလည္း ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီႏွင့္ ထာ၀ရသုခ ခ်မ္းသာကို ရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ႕မ်ားျဖင့္ အစဥ္မျပတ္ ျဖင့္တင္းေပးပါမည့္ အေၾကာင္း သားေတာ္ ေယဇူးခရစတူးအားျဖင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္ အဘဘုရား။ အာမင္။
စိန္႔မာရ္တားကို ခိုကိုးျခင္းေမတ

အဂၤါေန႔

သူေတာ္သူျမတ္ စိန္႔မာရ္တား၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အရွင္၏ ေစာင့္ေရွာက္ေစာင္မမႈကို ခံယူရန္ ေရာက္လာပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခ်စ္ေလးျမတ္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပလိုသည့္ သေဘာျဖင့္ အဂၤါေန႔တိုင္း ဖေယာင္းတိုင္မီး ပူေဇာ္ပါသည္။ ကယ္တင္္ရွင္ေယဇူးသည္ အရွင္ျမတ္အိမ္တြင္ တည္းခိုစဥ္က ခံစားခဲ့သည့္ ေက်းဇူးျဖင့္ အကၽြႏ္ုပ္ခံစားရသည့္ အခက္အခဲမ်ားတြင္ အကၽြႏ္ုပ္ကို ႏွစ္သိမ့္ေတာ္မူပါ။ အကၽြႏ္ုပ္၏ မိသားစုတစ္ခုလံုးသည္ ဘုုရားသခင္ကို အၿမဲတမ္းစိတ္ႏွလံုးစိတ္၀ိညာဥ္တြင္ သိမ္းသြင္းထားႏိုင္ရန္ ေစာင္မေတာ္မူပါ။ အကၽြႏ္ုပ္တို႔လိုအပ္သမွ် အားလံုးကို အစဥ္အၿမဲေတာင္းေလွ်ာက္ ေပးသနားေတာ္မူပါ။

(လိုအပ္ေသာ ေက်းဇူးမ်ားကို ေတာင္းရန္)

အရွင္သူေတာ္သူျမတ္၏ ေျခရင္း နဂါး၏ရန္ကို ပယ္ဖ်က္သည့္အတိုင္း အကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ႀကံဳရေသာ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရေအာင္ ေစာင္မေတာ္မူပါ။ အာမင္။

(ေကာင္းကင္ဘံု၌ အာေ၀မာရီယား၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္)

(ဤသူေတာ္ သူျမတ္အား အဂၤါေန႔တိုင္း ဖေယာင္းတိုင္မီးပူေဇာ္၍ ၉ ႀကိိမ္ကိုးပါက ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရွိလွ်င္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။ ဤသူေတာ္သူျမတ္အား ခိုကိုးျခင္းကို ျပန္႔ပြားေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ ေမတစာကို ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္္သည္။)


စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္အား ခိုကိုးျခင္း ေမတ

ဗုဒၶဟူးေန႔

အို ဘုန္းေတာ္ႀကီးလွေသာ သူေတာ္သူျမတ္ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္၊ အရွင္ျမတ္သည္ ေယဇူးခရစတူး၏ သစၥာရွိေသာ အုပ္ထိန္းသူျဖစ္ပါသည္။ ေယဇူး၏ ေရႊႏွလံုးေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အရွင္ျမတ္ေတာင္းေလွ်ာက္သမွ်သည္ အစြမ္းထက္လွသည္ျဖစ္၍ ၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ကာယေရးဆိုင္ရာလိုအပ္သမွ် ေက်းဇူးအျဖာျဖာတို႔ကို ေတာင္းေလွ်ာက္ေပးပါမည့္အေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေကာင္းေသာေသျခင္းျဖင့္ ေသႏိုင္ရန္ ယခုေတာင္းေလွ်ာက္မည့္ ဆုေက်းဇူးကို ရယူေပးပါမည့္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ပါသည္။

(လိုအပ္ေသာ ဆုေက်းဇူးကို ေတာင္းရန္)

လူအျဖစ္ကို ယူေတာ္မူေသာ ေယဇူးသခင္၏ အုပ္ထိန္းသူအရွင္ သူေတာ္သူျမတ္၏ ေမတာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ ဆုေက်းဇူးမွာ ဘုရားသခင္၏ ပလင္ေတာ္ေရွ႕တြင္ မ်က္ႏွာရလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

အို ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္လွေသာ သူေတာ္သူျမတ္ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္၊ သခင္ေယဇူး ခရစတူး၏ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ႀကီးျမတ္လွေသာ နာမေတာ္အား ခ်စ္ေလးျမတ္သည့္ သေဘာျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေတာင္းေလွ်ာက္ရာကို ရယူေပးသနားေတာ္မူပါ။

ဆုေတာင္းၾကစို႔။

အို ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ႀကီးျမတ္လွေသာ စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္၊ သီလွရွင္ ျမတ္သခင္မ၏ ခင္ပြန္းေတာ္၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ႏွိမ့္ခ်တတ္ေသာ၊ ေစတနာထားတတ္ေသာ စိတ္ႏွလံုးထားႏွင့္ ထာ၀ရဘုရားရွင္၏ အလိုေတာ္ကို လံုး၀ခံယူလိုေသာ စိတ္ဆႏၵကို ေပးေတာ္မူ၍ အရွင္ျမတ္စိန္႔ဂ်ိဳးဇက္ရရွိခဲ့ေသာ ေက်းဇူးမ်ိဳးျဖစ္သည့္ သခင္ေယဇူးႏွင့္ မယ္ေတာ္မာရီယား လက္၀ယ္ေသရေသာ ေသျခင္းမ်ိဳးကို ရလိုပါသည္။ အသနားခံေပးေတာ္မူပါအရွင္။ အာမင္။

(ဗုဒၶဟူးေန႔မ်ားႏွင့္ မတ္လအတြင္းတြင္ ဆိုႏိုင္၍ ပြဲေန႔မွာ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။ ဤေမတာျဖင့္ အထူး ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ရရွိႏိုင္ ပါသည္။)
စိန္႔ထေရဇားအား ခိုကိုးျခင္း ေမတ

ၾကာသပေတးေန႕

“သင္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ဤသူငယ္ကဲ့သို႔မျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ မ၀င္ရၾက” ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေသာ အိုသခင္ဘုရား။ ထာ၀ရသုခခ်မ္းသာသို႔ေရာက္ ႏိုင္ေအာင္ ကညာစင္ စိန္႔ထေရဇားကဲ့သို႕ ရိုးသားျဖဴစင္ေသာ စိတ္ႏွလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ေပးသနားပါရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္။ အစဥ္ထာ၀ရတည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားႏွင့္ တေပါင္းတစုတည္း အသက္ရွင္ေတာ္မူ စိုးစံေတာ္မူေသာ အရွင္ျမတ္ဘုရား။ အာမင္။

(ေကာင္းကင္ဘုံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊)

အို ျမတ္လွေသာ ႏွင္းဆီပန္းမင္းသမီးေတာ္၊ အရွင္ျမတ္အား ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာ မည္သည့္အရာကို မဆို ေစာင္မျခင္းျပဳပါမည္ဟု မိန္႔၊ျမြက္ဖူးသည္ကို သတိရေတာ္မူပါ။ သခင္ေယဇူး၏ ေရႊႏွလံုးေတာ္ျမတ္ အရွင္ျမတ္ရွိေသာ တန္ခိုးကို ယံုၾကည္အားကိုးပါေသာေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္အလြန္ လိုအပ္ ေတာင့္တေနေသာ ဆိုေက်းဇူးႏွင္းဆီပြင့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္စား ဆြတ္ခူးေပပါမည့္ အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ပါသည္။သခင္ေယဇူး၏ ေရႊႏွလံုးေတာ္ကို ခိုကိုးျခင္း ေမတ

ေသာၾကာေန႔

ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ အျဖာျဖာတို႔၏ မူလရင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ အုိ.. ေယဇူး၏ ေရႊႏွလံုးေတာ္၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ သခင္ဘုရားကို ေလးစားခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးပါသည္။ အကၽြႏ္ုပ္ျပဳမိေသာ အျပစ္မ်ားအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ေနာင္တျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ႏွလံုးကို ပူေဇာ္ပါသည္။ သခင္ဘုရား၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္အား ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ရိုေသေလးျမတ္ျခင္းကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ သခင္ဘုရား သခင္ဘုရားအတြက္သာလွ်င္ အကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္ပါရေစ။ ေဘးဥပဒ္၊ ေဘးအႏရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကာကြယ္ေတာ္မူပါ။ ေသာကအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလွ်င္ ႏွစ္သိမ့္ေတာ္မူပါ။ ေလာကတြင္လိုအပ္သည့္ ကိုယ္၏ က်န္းမာေရးႏွႈင့္ ေန႔စဥ္လိုအပ္ရာမ်ားကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ျပဳလုပ္သမွ် အရာရာတိုင္းကို ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္မူပါ။ ေကာင္းေသာေသျခင္းျဖင့္ ေသရေသာ ေက်းဇူးကို ေပးသနားေတာ္မူပါ ဘုရား။ အာမင္။အစဥ္ ကူညီေစာင္မေသာ မယ္ေတာ္အား ခိုကိုးျခင္း ေမတ

စေနေန႔

အို... အစဥ္ ကူညီေစာင္မေသာ ျမတ္မယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းေသာ ပံုေတာ္ေရွ႕၀ယ္ ဆုေက်းဇူးေတာင္းေလွ်ာက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အၿမဲမျပတ္ ၀ိုင္း၀န္းလ်က္ အသနားခံၾကပါသည္။ စိတ္ဆင္းရဲ ၀မ္းနည္းသူတို႔ကို ေစာင္မေတာ္မူေသာ သခင္မ အျဖစ္ေကာင္းခ်ီးေပးၾကပါသည္။ မိခင္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ။ ယံုၾကည္ျခင္း အျပည့္အ၀ျဖင့္ စိတ္္ႏွလံုးေၾကကြဲ၀မ္းနည္းသည့္အတြက္ မယ္ေတာ္၏ ေရွ႕ေမွာက္သုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လာေရာက္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ မေကာင္းမႈကို ၾကည့္ေတာ္မူပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕လိုအပ္သမွ်တို႔မွာ မ်ားျပားလွပါသည္။ ဒုကၡဆင္းရဲ အခက္အခဲတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းေစပါသည္။ ဒုကၡအေပါင္းတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အိမ္ေထာင္စုကို စိတ္အားငယ္ေစပါသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ႀကံဳေတြ႕ရပါသည္။ သနားၾကင္နာတတ္ေသာ မယ္ေတာ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မိသားစုတို႔ကို ၾကင္နာသနားေတာ္မူပါ။ အထူးသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေလာေလာဆယ္ လိုအပ္ရာကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။

(လိုအပ္ရာကို ေတာင္းရန္)

အို မယ္ေတာ္ျမတ္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ကူညီေတာ္မူပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ကို စိတ္အားငယ္ျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈဟူသမွ်တို႔မွ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူပါ။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္ဆက္လက္ ဒုကၡခံစားရပါမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္အား ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးကို ေပးေတာ္မူပါ၊ ဆုေတာင္းျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ျခင္း အျပည့္အ၀ ျဖင့္ေတာင္းေလွ်ာက္ပါသည္။ မယ္ေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲကူညီေစာင္မေသာ မယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အာမင္။


သခင္ေယဇူးခရစၦတူး ဒုကၡစရိယာ က်င့္ခံေတာ္မူေသာလမ္းတည္း


ရွိခိုးကိုးကြယ္ျခင္းကို ခံထိုက္ေတာ္မူထေသာ၊-
အို.. ေယဇူးသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ေျခရင္း၌ ညႊတ္ပ်ပ္၀ပ္တြား လ်က္ရွိ၍၊ အသနားေတာ္ျမတ္ကို ခံလိုေသာ အကြၽန္ပ္တို႕အား လည္းေကာင္း၊ ေသလြန္ကုန္ေသာ ခရစၦတီအန္တို႕အားလည္းေကာင္း၊ ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ ယခုဆဲဆဲ ေအာင့္ေမ့ဆင္ျခင္ ေရွးရႈပါအံ့ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ ဒုကၡစရိယာမွ မဟာကုသိုလ္ေတာ္ အက်ိဳးဆက္ကို၊ အကြၽန္ပ္တို႕က ခံစားၾကပါေစေသာ၀္၊ ေနာက္ေတာ္သို႕လိုက္၍၊ ဒုကၡစရိယာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရာ၊ ႀကီးစြာေသာ သံေ၀ဂစြဲ၍၊ ဤအသက္အတြင္း အခြၽတ္ေတြ႕ၾကံဳရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲႏွင့္၊ ႏွိမ့္ခ် ရႈတ္ခ်ရာကို အသင့္ရိုေသေသာသေဘာျဖင့္ သည္းခံႏိုင္္ပါမည္ အေၾကာင္းအား တန္ခိုးေပးသနားေတာ္မူပါ။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


ပထမအရပ္
ေသေစဟူ၍ သခင္ေယဇူးသည္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူရာ အရပ္
မဟာေယဇူးသည္ ကာဣဖါ အမည္ရွိေသာ ရဟန္းပေရာဟိတ္ ေက်ာင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေဟရုဒ္အမည္ရွိေသာ မင္းအိမ္တြင္ လည္းေကာင္း ကဲ့ရဲ႕ခနဲ႕မထီေလးစားျပဳျခင္းခံရာမွ၊ ဆင္းလာေတာ္မူလွ်င္ ပီလာတူးမင္းရံုးေတာ္သို႕ ဆြဲငင္ တြန္းထုိးပို႕ယူၾကကုန္၏။ အသားအေရ စုတ္ပဲ့ ေအာင္ ရိုက္နက္ကုန္၏။ ဆူးေခြျဖင့္ၿပီးေသာ ဦးေဗာင္းကို ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ေခါင္းေတာ္ေပၚမွာ၊ စြပ္နက္ၾကကုန္ ၏။ ကမၻာကုန္လွ်င္ မလြဲသက္ရွိသက္မဲ့ လူအေပါင္း တို႕ကို၊ စီရင္ စစ္ေၾကာေတာ္မူအံ့ေသာ ပုဂၢၢိဳလ္ျမတ္ သည္ ေသေစဟူ၍ အသေရ မဲ့သူကဲ့သို႕ စီရင္ခ်က္ကိုခံေခ်သည္တကား...

ေမတၱာ
မြန္ျမတ္လွေသာ ေယဇူးသခင္ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကိုယ္စား၀င္၍ ဒုကၡစရိယာ ကို ခံေတာ္မူသည္ မွန္ေပ၏။ အကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ကယ္ခြၽတ္ျခင္းငွာ၊ ေသေစ ဟူ၍ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္းကိုလည္း ခံေတာ္မူသည္ မွန္ေပ၏။
အို... ခ်စ္ဖြယ္လွေသာ သခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ ျပဳမိသမွ်အျပစ္ကို စိတ္ကုန္၊ ဥာဏ္ကုန္၊ အားႏွင့္အမွ် စက္ဆုပ္ရြံရွာၾကသည္ ျဖစ္၍ အသနားေတာ္ ျမတ္ကိုခံသျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာကို ရပါမည့္ အေၾကာင္း၊ ေတာင္း ေလွ်ာက္ ၾကပါ၏။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

မဟာသားေတာ္ တြဲလြဲေနစဥ္
စိတ္ဒုကၡ ႏွင့္ ျပည့္စံုမယ္ေတာ္
ကရူစူးရင္း၌ မတ္တတ္ေန။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


ဒုတိယအရပ္
သခင္ေယဇူးသည္ ကရူစူးကို ထမ္းယူေတာ္မူသည့္ အရပ္
လြတ္လပ္ရာမရွိ တစ္ကိုယ္လံုးဒဏ္ရာႏႈင့္ ျပည့္ျငား ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ပုခံုးေပၚမွာ အလြန္ေလးေသာ ကရူစူးကိုတင္ၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မူကား ႏႈးညံ့ သိမ္ေမြ႕ေသာ စိတ္ႏွင့္ ထိုႀကီးမားေသာ ကရူစူးကို ခံယူေတာ္မူသည္ သာမက ထိုကရူစူး၌ သတ္ထားျခင္းကို ခံယူေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္၊ လူအေပါင္းတို႕ကို ကယ္ခြၽတ္ ေတာ္မူမည္ အလိုေတာ္ရင္းရွိေသာေၾကာင့္ အားရ လွေသာစိတ္ႏွင့္ ထိုကရူစူးကို ခံယူေတာ္မူသတည္း။
ေမတၱာ
အကြၽႏု္ပ္တို႕ အသနားေတာ္ျမတ္ခံပါသည္ အသက္မကြာ ႀကံဳၿမဲ ဒုကၡ ဆင္းရဲကို သိမ္ေမြ႕ႏိွမ့္ခ်ရိုေသစြာ သည္းခံ၍ ေနာက္ေတာ္ကို အားမေလ်ာ့ ရဲရဲလိုက္လိုေသာ ေစတနာစိတ္ကို ဒုကၡစရိယာ မဟာ ကုသိုလ္ေတာ္ကိုု ေထာက္ေတာ္မူ၍ ေပးသြင္း ေတာ္ မူပါ၊ ေယဇူး အကြၽႏ္ုပ္တို႕သခင္ ။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

ပူေဆြးညည္းတြား၊ ရႈိက္ငင္ေနေသာ
ျမတ္မယ္ေတာ္၏ ႏွလံုးေတာ္ကို
သန္လ်က္ထိုး၍၊ ေဖာက္ေလ၏။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


တတိယအရပ္
သခင္ေယဇူးသည္ ကရူစူးကို ထမ္းရာတြင္ ပထမတစ္ႀကိမ္ လဲေတာ္မူသည့္ အရပ္
ကိုယ္ေတာ္သည္ အလြန္ေလးေသာ ကရူစူးေအာက္မွာ ကုန္း၍ ဟိုက္လ်က္ရွိေတာ္မူသည္ တကား။ ကာလ’ာ၀ါရီ ေတာင္ထက္သို႕ ေရႊစက္ေတာ္ ေျပာင္းစျပဳ၍ ယုတ္မာေသာသူတို႕၏ အျပဳအမူ ႏႈတ္က်ဴး လက္က်ဴးမႈ မ်ားကို သည္းခံေတာ္မူသည္။ သံလြင္ဥယ်ာဥ္တြင္ ခံေတာ္မူခဲ့ေသာ ေ၀ဒနာေၾကာင့္ ေမာပန္းျခင္း အားႀကီး လွ၍ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ အျပည့္ရွိေတာ္မူသည္။ ခြန္အား နည္းပါး၍ ကရူစူး ေအာက္ ေျမေပၚမွာလဲ ေတာ္မူသည္။

ေမတၱာ
အကြၽႏု္ပ္တို႕ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ အလြန္ေလးေသာ ကရူစူးကို ထမ္းယူ ေတာ္မူစဥ္တြင္ ထိုကရူစူးေအာက္၌ လဲေတာ္မူေသာ အို.. ေယဇူးသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္က်င့္ခံေတာ္မူေသာ ဒုကၡစရိယာကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့သျဖင့္ သမၼာသတၲိ သမၼာ၀ီရိယႏွင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးတို႕ကို ေစာင့္စည္း ခ်ဳပ္တည္း ၍ မေကာင္းရွိသမွ်ကို ၾကည္ေရွာင္ႏိုင္ပါမည့္အေၾကာင္း အားတန္ခိုး ေပးသြင္းေတာ္ မူပါ။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

မြန္ျမတ္လွေသာ မယ္ေတာ္ရွင္၏
စိတ္ႏွလံုး ေၾကကြဲညႈိးငယ္ျခင္း
မည္မွ်ေလာက္ ၾကီးျပင္းသနည္း။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


စတုတၳၳအရပ္
သခင္ေယဇူးသည္ မယ္ေတာ္ႏွင့္လမ္းတြင္ ေတြ႕ၾကံဳေတာ္မူသည့္ အရပ္
သခင္ေယဇူးသည္ ကရူစူးကို ထမ္းေတာ္မူလ်က္ လဲေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ အနာအဆာထ၍ ၀ဒနာႀကီးျပင္လွ၏။ ေရွ႕တိုး၍ ေရႊစက္ေတာ္ ေျပာင္း တာ္မူွ်င္ မယ္ေတာ္ႏွင့္လမ္းတြင္ ေတြ႕ႀကံဳ ေတာ္မူ၏။ ဤေတြ႕ႀကံဳျခင္းကား၊ အဘယ္သို႕ေသာ ေတြ႕ႀကံဳ ခင္းနည္း။ သန္လ်က္ႏွင့္တူ၍ မယ္ေတာ္၏ ႏွလံုးေတာ္ ို ထိုးေဖာက္ေသာ နာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာကို မည္သို႕အား ဖင့္ ဆင္ျခင္၍ ျပပါမည္နည္း။ သားေတာ္လည္း မိမိ၏ မယ္ေတာ္၏ ပူေဆြး နာက်င္ျခင္းကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ ေရႊႏွလံုးေတာ္၌ ျဖစ္ရာကို မည္သူ ေအာက္ေမ့ ဆင္ျခင္ႏိုင္ ပါမည္နည္း။
ေမတၱာ
အို.. ေယဇူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏မယ္ေတာ္၌ သက္ေတာ္မူသည္ ၾကင္နာသနားျခင္းကို ေထာက္ေတာ္မူ၍ အကြၽႏု္ပ္တို႕အား သနားေတာ္ မူပါ။ ပူေဆြးနာက်င္လွေသာ အိုမယ္ေတာ္ မာရီယား၊ သားေတာ္သည္ က်င့္ခံေတာ္မူေသာ ဒုကၡစရိယာကိုေထာက္၍ အကြၽႏု္ပ္တို႕အဖို႕ငွာ ထပ္ဆင့္ ဆုေတာင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ အဆံုးစြန္ေသာေန႕၌ အမ်က္ေတာ္ ႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾကႏိုင္မည့္အေၾကာင္း မစေတာ္မူပါ။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

သားေတာ္ခံရာ ဒုကၡမ်ားကို
ၾကင္နာမယ္ေတာ္ ၾကည့္ျမင္ေသာအခါ၊
ညည္းတြားရႈိက္ငင္ေနေလ၏။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


ပဥၥမအရပ္
အာဏာသားတို႕သည္ ဆီမုန္ ဆီေရေနဦးကို သခင္ေယဇူးကိုယ္စား ကရူစူးကို ၀င္၍ထမ္းေစသည့္အရပ္
ကိုယ္ေတာ္၌ ခြန္အားကုန္၍ေရွ႕သို႕ ေရႊစက္ကို ေျပာင္း ေတာ္မူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အာဏာသား သူယုတ္တို႕ သည္ ဆီမုန္ ဆီေရေနဦး မည္ေသာ သူကိုအႏိုင္အထက္ျပဳ၍ သခင္ေယဇူး ကိုယ္စား ကရူစူးကို ထမ္းေစကုန္၏။ ဆီမုန္ဆီေရေနဦးေသာ္ကား ကရူစူး အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ စိတ္ထားရင္းလည္း ေျပာင္း၍ တပံုတျခားျဖစ္လာလွ်င္ ေရွ႕လက္ဦး မႏွစ္သက္ မခံလိုေသာအရာကို ေနာက္ကို စိတ္ပါ ကိုယ္ေရာက္ ၀မ္းသာစြာ ထမ္းယူေလ၏။
ေမတၱာ
အို.. ေယဇူးသခင္ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကရူစူးထမ္းရပါ မည့္အေၾကာင္း ကရူစူးထမ္းျခင္း၌ သာလွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဂုဏ္ေဖာ္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း ကရုစူး အာႏုေဘာ္ ေတာ္အားျဖင့္ ေလာကီသားတို႕ ႏွစ္သက္ရာကိုမလိုက္ စြန္႕ပစ္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္း သခင္၏ နာမေတာ္ ျမတ္ေၾကာင့္ ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္တိုင္း ေက်းဇူးေတာ္ထင္မွတ္၍ မတြန္႕မတိုဘဲ ၀မ္းသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ သည္းခံႏိုင္ပါမည္အေၾကာင္း အားတန္ခိုး ေပးသြင္းေတာ္မူပါ၊ သခင္။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

ျပင္းထန္လွစြာ ခံေတာ္မူေသာ။
ျမတ္မယ္ေတာ္ကို မည္သူျမင္လွ်င္၊
မငိုပဲ ေနႏို္င္မည္ေလာ။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


ဆ႒မအရပ္
ေ၀ေရာနိကာအမည္ရွိေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္သည္ သခင္ေယဇူး၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ပ၀ါႏွင့္သုတ္သည့္အရပ္
ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္၌ ေခြၽးစီးယို၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရွ႕သို႕ၾကြ ေလွ်ာက္ေတာ္မူလွ်င္ မိန္းမတစ္ေယာက္ သည္ ၾကင္နာသနားျခင္း စိတ္စြဲ၍ ငယ္သားအစုထဲသို႕ ၀င္သျဖင့္ ေရႊမ်က္ႏွာကိုပ၀ါျဖင့္သုတ္ေလ၏ ထိုမိန္းမျပဳ မိေသာ ေက်းဇူးေကာင္းမႈကို သိေတာ္မူ၍ဆပ္ေတာ္မူ ခ်င္ေသာ ေရႊစိတ္ေတာ္ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ပံုကို ပ၀ါေပၚ၌ ကပ္စြဲေစ ေတာ္မူသတည္း။
ေမတၱာ
အို ေယဇူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏ဒုကၡစရိယာကို ေရွ႕ရႈေထာက္ေမွ်ာ္ ဆင္ျခင္သျဖင့္ အလြန္ရိုေသၾကင္နာတတ္ေသာ စိတ္ က်ဴးလြန္မိေသာ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္ျခင္းစိတ္ ဆပြား တိုးတတ္ေသာ သဒၵါ ျမတ္ႏိုးျခင္းစိတ္ ဤစိတ္သံုးပါးကို အကြၽႏ္ုပ္တို႕၌ အၿမဲစြဲေအာင္ ကယ္မေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ အရွင္သခင္ႏွင့္ တူပါအ့ံသည္ တိုင္ေအာင္သခင္၏ အသြင္ ေရႊပံုေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ နာမ္၀ိညာဥ္၌ ကပ္ရိုက္ စြဲေစေတာ္မူပါ။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

ခရစၥထူးမယ္ေတာ္၊ သားေတာ္ျမတ္ႏွင့္၊
ဒုကၡခံစဥ္ျမင္ေသာသူကား၊
မညည္းတြားပဲ ရွိမည္ေလာ။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


သတၱမအရပ္
သခင္ေယဇူးသည္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေျမေပၚမွာ လဲေတာ္မူသည့္အရပ္
ကိုယ္ေတာ္သည္ အရိုက္အနက္ ဆင္းရဲအမ်ိဳးစံုခံျခင္း ၾကာင့္ တစ္ခ်က္၊ ေသြးယိုစီးျခင္းေၾကာင့္ တစ္သြယ္၊ ခြန္အားနည္းပါး၍ ေျမေပၚမွာ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ လဲေတာ္မူ၏။
ေမတၱာ
အို ေယဇူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္ခံေတာ္မူသည့္ ဒုကၡ အာက္မွာ လည္းေကာင္း အကြၽႏ္ုပ္တို႕ ျပစ္ဒုစရိုက္ အလြန္ေလးေသာ ၀န္ေအာက္မွာ လည္းေကာင္း လဲေတာ္မူသည္။ တရားေတာ္ကို ျပစ္မွားက်ဴးလြန္သျဖင့္ အထပ္ထပ္ ႀကိမ္ႀကိမ္ ေရႊႏွလံုးေတာ္ကို နာက်င္ေအာင္ ျပဳမိပါၿပီ။
အို.. သခင္၊ ကြၽႏ္ုပ္သည္ထပ္၍ အျပစ္မေကာင္းမႈကို ျပဳရအံ့လွ်င္ ယခုပင္မခြၽတ္ အသက္အေသခံပါေစေသာ၀္
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

မိမိခ်စ္မ်ိဳး အျပစ္မ်ားေၾကာင့္၊
ဒုကၡက်င့္စဥ္ ခံေတာ္မူေသာ၊
ေယဇူးကို ျမင္ေတာ္မူ၏။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


အ႒မအရပ္
ေယရုဇလင္ၿမိဳ႕ မိန္းမတို႕သည္ ေနာက္ေတာ္သို႕လိုက္၍ သခင္ေယဇူးအတြက္ေၾကာင့္ ငိုေၾကြးၾကသည့္အရပ္
ေယရုဇလင္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႕တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ မိန္းမ တို႕သည္ အရိုက္ အႏွက္ အပူအပန္းခံေသာ ေယဇူကို ဖူးျမင္ရလွ်င္ ၾကင္နာျခင္းစိတ္ အထူးသျဖင့္သက္၍ ငိုေၾကြးညည္းတြားၾက၏။ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး အေပၚမွာ မၾကာဆဲဆဲေရာက္ရအ့ံေသာ ေဘးဒဏ္ကို ေျမာ္ျမင္ ေတာ္မူလွ်င္ ထိုမြန္ျမတ္ေသာ မိန္းမမ်ားဘက္သို႕ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ လွည့္ေတာ္မူ၍ သမီးမ်ားတို႕ ငါ့ အတြက္ေၾကာင့္ မငိုေႀကြးၾကႏွင့္ သင္တို႕အဖို႕ သင္တို႕၏ သားသမီးတို႕အဖို႕ ငိုေၾကြးၾကေလာ့ဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ရွိ၏။
ေမတၱာ
အကြၽႏု္ပ္္တို႕သည္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ပါသည္ ကိုယ္ေတာ္ ခံေတာ္မူ ေသာ မဟာဒုကၡ အေၾကာင္းရင္းကား အကြၽႏ္ုပ္တို႕ပင္ ျဖစ္သည္ကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့လွ်င္ ေႀသာ္ – အရွင္သခင္၊ နာက်င္လွ၍ ငိုေၾကြး ၾကပါ၏။
ဤ ယခုမ်က္ေမွာက္ဘ၀ ကိုယ္ေတာ္ကို ပစ္ပယ္ေသာ သူတို႕ခံရအ့ံ ေသာဒဏ္မွ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကင္းလြတ္၍ေနာင္ဘ၀ အခြင့္ခ်မ္းသာကို ခံထိုက္ရေအာင္ ငိုေၾကြးျခင္း သံေ၀ဂစိတ္ကို အကြၽႏ္ုပ္တို႕အား ကယ္မ၍ ေပးသြင္းေတာ္မူပါ။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

ႏွလံုးေၾကကြဲ သက္ေတာ္စြန္႔လ်က္
သိမ္ေမြ႕လွေသာ သားေတာ္ျမတ္ကို။
မယ္ေတာ္မ်က္စိ ျမင္ရ၏။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


န၀မအရပ္
သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ေျမေပၚမွာ လဲေတာ္မူသည့္အရပ္
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ကာလလ၀ါရီေတာင္ေပၚသို႕ ေရာက္လွၿပီ။ ကရုစူး တံက်င္၌ သတ္ထားျခင္းကို ခံေတာ္မူအံေသာ အရပ္သို႕ ေရာက္ေတာ္မမူမီ အားကုန္ေသာေၾကာင့္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လဲေတာ္ မူေလ၏။ ဤသို႕လဲေတာ္မူ ေသာ္လည္း အာဏာသား သူယုတ္ တို႕သည္ အသနားမဲ့ ရက္စက္ေသာစိတ္ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို တြန္းထိုး ဆြဲငင္အပူတျပင္း ရိုက္ ေသးသတည္း။

ေမတၱာ
အို.. ေယဇူး၊ အကြၽႏု္ပ္တို႕သခင္ နာက်င္လွေသာ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္လဲေတာ္မူသည္ အျခင္းအရာမဟာ ကုသိုလ္ေတာ္ကို ေထာက္၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ က်ဴးလြန္ျပစ္မွားမိသမွ်ကို လည္းေကာင္း အကြၽႏ္ုပ္တို႕ အမိုက္မွားရာ၌ ၾကာျမင့္စြာေနမိသည္ကို လည္းေကာင္း ခြင့္လႊတ္ေတာ္ မူပါ။ ထိုမွတစ္ပါး ကိုယ္ေတာ္ခံ ေတာ္မူသည့္ အံ့ဖြယ္ေသာဒုကၡကို ေအာက္ေမ့သျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ က်ဴးလြန္ မိသမွ်ကိုတိုး၍ တစ္ေန႕တျခား ရြံရွာမုန္းႏိုင္ေအာင္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေပးသနား ေတာ္မူပါ။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

ခ်စ္ဖြယ္လွေသာ အိုမယ္ေတာ္ရွင္၊
ခံေတာ္မူေသာ ပူေဆြးျခင္းကို
ငါသည္းခံေအာင္ ျပဳပါေလာ့။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


ဒသမအရပ္
သခင္ေယဇူး၏ ၀တ္လံုေတာ္ကို ခြၽတ္ခြာၾကသည့္အရပ္
အသက္ေတာ္စြန္႕၍ ပူေဇာ္ေတာ္မူအံ့ေသာ အရပ္သို႕ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ အာဏာသားတို႕သည္ သခင္ ေယဇူးကို တံက်င္၌ ရိုက္ထားၾကအံ့ဟူ၍ အစျပဳၾက ကုန္၏။ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မွ၊ ယိုစီးေသာ အေသြးအား ျဖင့္ အသားအေရကို ကပ္လ်က္ေနေသာ အ၀တ္စုကို ဆြဲငင္ခြၽတ္ခြာၾကသည္ ျဖစ္၍ အလြန္ စင္ၾကယ္ ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္သည္ မတ္တက္ၾကည့္ ေနေသာ သူအေပါင္း တို႕၏ ရႈတ္ခ် ကဲ့ရဲ႕ ျပဳျခင္းတို႕ကို ခံေတာ္မူ၏။
ေမတၱာ
အို... သိမ္ေမြ႕ႏူးညံလွေသာသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕မေကာင္းေသာ အျပဳအမူ မ်ားေၾကာင့္ အလြန္ရွက္ဖြယ္ေသာ အျခင္းအရာကို က်င့္ခံ ေတာ္မူေပ သည္ ေလာကီသားတို႕၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္စာ တတ္ေသာစိတ္၊ ေထာင္လႊားတတ္ေသာစိတ္ မာန္မာနစိတ္မ်ားကို အကြၽႏု္ပ္တို႕မွ ပယ္ရွား ေတာ္မူပါ။ ေနာင္ဘ၀မွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ ေဘးဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ ႏိုင္္မည့္အေၾကာင္း ယခုဘ၀မွာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို ႏွိမ့္ခ် ခ်ဳပ္တည္း ႏိုင္ေအာင္ အကြၽႏု္ပ္တို႕အား အားတန္ခိုး ေပးသနားေတာ္မူပါ။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

ေရႊမ်က္ႏွာကို ရထိုက္ျခင္းငွာ၊
ခရစၥတူးအား သဒၵါၾကည္ညိဳျခင္းတရား၊
ငါ့စိတ္၌ တိုးပြားေစေလာ့။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


ဧကဒသမအရပ္
သံမယ္နႏွင့္ ကရူစူးတံက်င္ေပၚမွာ လက္ဖ၀ါး ေျခဖ၀ါးေတာ္တို႕ကို ရိုက္ထားၾကသည့္အရပ္
သည္အရပ္မွာ အာဏာသားတို႕သည္ ကရုစူးတံက်င္ကို ေျမ၌ ခ်ထား၍ ခ်ည္ေႏွာင္ၾက၏။ ထိုေသာအခါ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ လူအေပါင္းတို႕ အတြက္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာႏွင့္ျပည့္ေသာ မိမိ ကိုယ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္အား ပူေဇာ္ေတာ္မူ၏။ ပူေဇာ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ အသက္ေတာ္ အေသခံ ေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း သူသတ္တို႕လည္း လက္ဖ၀ါး ေျခဖ၀ါးေတာ္တို႕၌ ႀကီးေသာ သံမႈိကို ရိုက္ႏွက္ၾက သတည္း။ အေသြးေတာ္ အလိမ့္လိမ့္ ယိုစီးေလသည္ တကား။
ေမတၱာ
တံက်င္ေပၚမွာ တြဲလြဲေနေတာ္မူေသာ အိုေယဇူးသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏ ကရူစူးေျခရင္း၌ မကြာစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ အၿမဲမကြာ တြယ္ကပ္ေအာင္ ကယ္မ ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အသက္ထက္ဆံုး ေပါင္းယွက္ လ်က္ေနၿပီးမွ အကြၽႏု္ပ္တို႕ နာမ္၀ိညာဥ္ကို ေရႊလက္ေတာ္၌ အပ္ႏွံရပါမည့္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

မြန္ျမတ္မယ္ေတာ္၊ ခရစၥတူးဒဏ္ရာ
ငါ့ႏွလံုး၌ သံမႈိကဲ့သို႔
ၾကပ္တည္းစြာ သြင္းစြဲေပးေလာ့။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


ဒြါဒသမအရပ္
သခင္ေယဇူးသည္ ကရူစူးေပၚမွာ အသက္ေတာ္ကို
စြန္႕ေတာ္မူရာ အရပ္
သခင္ေယဇူးသည္ သံစြဲရာလက္ႏွစ္ဘက္တို႕ျဖင့္ ၃ နာရီတိုင္ေအာင္ ကရူစူး၌ တြဲလြဲေနေတာ္မူခဲ့ၿပီ အေသြးေတာ္သည္ ပန္း၍ ယိုစီးသျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုး၌ ေသြးေခ်ာင္း အျပည့္ရွိ၍ ေျမႀကီးေပၚမွာလည္း အႏွံအျပားရွိ၏။ အတိုင္း မသိေသာ ဒုကၡကို ခံေတာ္မူရာတြင္ သူသတ္တို႕ အေပၚမွာ ဆုေတာင္းေတာ္မူခဲ့ၿပီ စိတ္ေကာင္းသြင္းမိ၍ အတူခံရေသာ သူခိုးတစ္ေယာက္ကို အသက္ရွင္ျခင္း ခ်မ္းသာကို ကတိထားေတာ္မူလ်က္ မယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ေသာ တပည့္ေတာ္အား အပ္လိုက္ေတာ္မူ၍ယခု ခပ္သိမ္းေသာအရာ အခ်က္ျပည့္စံုပါၿပီဟု ျမြက္ေတာ္မူၿပီးမွ ဦးညႊတ္ေတာ္မူ၍ အသက္ေတာ္စြန္႕လိုက္ေတာ္မူ၏။
ေမတၱာ
အသက္ေတာ္ကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ကရူစူးအေပၚမွာ ေသသည္တိုင္ေအာင္ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို ႏွစ္သက္ ႏွေျမာေတာ္မူေပေသာ အိုခ်စ္ဖြယ္ေသာ ေယဇူးသခင္ ထိုကရုစူးကို ရိုေသစြာ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေပြ႕ပိုက္ၾကပါ၏။ ထိုေသျခင္းအက်ိဳးကို အကြၽႏု္ပ္တို႕ ထင္စား ခိုလႈံအမွီျပဳၾကပါ၏။ ရွင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေသေသာ္လည္းေကာင္း အကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ တည္ေနလိုၾကပါသည္ ျဖစ္ေစ ေသာ၀္။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

ကၽြႏု္ပ္အတြက္ေၾကာင့္၊ ခံေတာ္မူေသာ
သားေတာ္ျမတ္၏ ဒုကၡမ်ားကို
ငါႏွင့္ခြဲေဝေပးပါေလာ့။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


ေတရသအရပ္
အေလာင္းေတာ္ကို ကရူစူးေပၚကခ်၍ မယ္ေတာ့္ရင္ခြင္ေပၚမွာတင္ထားၾကသည့္အရပ္
ငယ္သားအစုသည္ ကလ’၀ါရီေတာင္ေပၚက ဆင္းၾက ကုန္ၿပီ ညွိဳးငယ္ပူးေဆြး နာက်င္လွေသာ မယ္ေတာ္၏ စိတ္ကို ႏွစ္သိမ့္ ေစျခင္ငွာ အထူးခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္လည္း ေယရုဇလင္ၿမိဳ႕ သမီးသူေတာ္မမ်ား ႏွင့္သာ က်န္ရစ္ၾက ကုန္၏။ အာရိမာေတယုၿမိဳ႕သား ဇူဇယ္ႏွင့္ ႏိုေကာ္ေဒမူး ႏွစ္ေယာက္တို႕သည္ လာ၍ ကရုစူးေပၚက ခ်ၿပီးလွ်င္ အေလာင္းေတာ္ကို မယ္ေတာ္ သခင္မ အားအပ္၍ ရင္ခြင္ေပၚမွာ တင္ထားၾက၏။
ေမတၱာ
အထူး အလြန္ပူပန္ပူေဆြး ညိွဳးငယ္ေသာ ေၾသာ္မြန္ျမတ္ေသာ မယ္ေတာ္ သခင္မ ခံရေသာပူပန္ျခင္း ဒုကၡကုသိုလ္အက်ိဳးဆက္ကို အျပစ္ရွိေသာသူ အကြၽႏ္ုပ္တို႕အား အမွ်ေ၀ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ စိတ္ႏွလံုး ဆင္းရဲ ႏြမ္းရိျခင္းအျဖစ္ကို ေထာက္ေတာ္မမူပါႏွင့္ တပည့္ေတာ္ႀကီး ဇြင္ႏွင့္မျခား အကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သခင္မသားကဲ့သို႕ မွတ္ေတာ္မူပါ အကြၽႏ္ုပ္တို႕၌ မယ္ေတာ္ျပဳေတာ္မူပါ။ သခင္မသားေတာ္ေယဇူး ဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္ တို႕ ဆုေတာင္းသံကို ေရႊနားေတာ္ ယူေတာ္မူပါသည္ ျဖစ္ေစေသာ၀္။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

သက္လ်ာပတ္လံုး ကၽြႏု္ပ္ငိုရန္
သားေတာ္ျမတ္၌ ၾကင္နာရေအာင္
ေက်းဇူးကို ေပးေတာ္မူပါ။

• အို … ခရစၥတူး၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွိခိုးကိုးကြယ္၍ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳၾကပါသည္။
• အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရူစူး အာႏုေဘာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္း တို႔ကိုကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူခဲ့ေပၿပီ။
----------------------------


စုဒသမအရပ္
အေလာင္းေတာ္ကို ျမွဳပ္ထားၾကသည့္အရပ္
တပည့္ေတာ္တို႕ႏွင့္ မိတ္ေဆြေတာ္တို႕သည္ သခင္ ေယဇူး၏ အေလာင္းေတာ္ကို အသစ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ေခါင္းတစ္ခု၌ ခ်ထားၿပီးလွ်င္ သခ်ႋဳင္းအ၀ကို အလံုးႀကီးလွေသာ ေက်ာက္တစ္ခုႏွင့္ ဖံုးပိတ္ၾကကုန္၏။ အေလာင္းေတာ္သည္ မိမိတန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ရွင္ျပန္ ေတာ္မူမည့္တိုင္ေအာင္ အသက္မဲ့ေသာ အျဖစ္၌ ေနေတာ္မူ၏။
ေမတၱာ
အို... ျမတ္စြာဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ အရပ္မွာ အကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္လည္း မလြဲေသရလိမ့္မည္။ သို႕ျဖစ္ေသာ္ လည္း အလိုေတာ္ရွိရာ ျပည့္စံုပါေစ အျပစ္ရွိ၍ ယုတ္မာေသာ အကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ကိုယ္ခႏၶာမွာ အမိရင္းေျမသို႕ ျပန္၀င္ပါေလေစ ကရုဏာ သနားျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူလွေသာ အို.. ျမတ္စြာသခင္ မေသႏိုင္ေသာ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ နာမ္၀ိညာဥ္ကို လက္ခံေတာ္မူ၍ ကမၻာကုန္လွ်င္လည္း အကြၽႏ္ုပ္တို႕ ကိုယ္ခႏၶာ ရွင္ျပန္ေသာကာလ ကိုယ္ေတာ္အား အဆက္ဆက္ ေထာပနာျပဳႏိုင္မည္အေၾကာင္း သုခေရႊႏိုင္ငံေတာ္မွာ အကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သိမ္းယူ ေတာ္မူပါျဖစ္ေစေသာ၀္။
(ေကာင္ကင္ဘံု၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္၊ ခမည္းေတာ္... )

• အကၽြႏု္ပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါသခင္။
• အကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္မ သနားေတာ္မူပါ။
• ေသလြန္ေသာ သူတို႔၏ အသက္ဝိညာဥ္တို႔သည္ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္။ အာမင္။

ကရူစူး ေျခရင္း၌ ရပ္ေန၍
မယ္ေတာ္ႏွင့္တကြ ငိုေၾကြးျခင္းငွာ၊
ငါစိတ္အလိုရွိပါ၏။

ခရစၦတူးသခင္သည္ အကြၽႏု္ပ္တို႕အတြက္ေၾကာင့္ သာမညေသာ ေသျခင္းျဖင့္ ေသေတာ္မူသည္မဟုတ္ ကရူစူးတံက်င္၌ အေသခံ ေတာ္မူ သည္တိုင္သခင္ အလိုေတာ္လိုက္ေတာ္မူ၏။

ဆုေတာင္းၾကစို႕
ေၾသာ္ ဘုရားျမတ္စြာသခင္ ငဲ့ကြက္ျခင္းမရွိဘဲလ်က္ သခင္ေယဇူးသည္ မိမိကိုယ္ေတာ္ သူဆိုး သူယုတ္တို႕လက္တြင္ အပ္ႏွံျခင္းကို ခံေတာ္မူေၾကာင္း ဤကရူစူးေပၚမွာ ျပင္းထန္စြာေသာသတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္း ေထာက္ေတာ္မူ၍ ဤကိုယ္ေတာ္တပည့္စုကို ၾကည့္ရႈ႕ေစာင့္မေတာ္မူပါဟု အသနား ေတာ္ျမတ္ခံၾကပါသည္။

၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္

ခ႐ူးစူးအမွတ္တားျခင္း

ဦးေဆာင္သူ
- ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ..
- အာမင္။

(အဖြင့္ဓမၼသီခ်င္း)

ပဏာမ ဆုေတာင္းခန္း

ဦးေဆာင္သူ
- အိုသန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ဘုရား ၾကြလာေတာ္မူပါ။

ပရိတ္သတ္ - ဘာသာတူ အေပါင္းတို႕၏ ႏွလံုးကို ျပည့္၀ ေစေတာ္မူ၍ ခ်စ္ေလးျမတ္ျခင္း မီးလွ်ံျဖင့္ ထြန္းေတာက္ ေစေတာ္မူပါ။

ဦးေဆာင္သူ - ၀ိညာဥ္ေတာ္ျမတ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသျဖင့္ ဘာသာတူတို႕၏ ၀ိညာဥ္တို႕သည္ သန္႕ရွင္းျဖဴစင္ျခင္းသို႕ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

ပရိတ္သတ္
- ေျမမ်က္ႏွာ ျပင္သည္လည္း အသစ္ ျပဳျပင္ျခင္းသို႕ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။

ဦးေဆာင္သူ + - ဆုေတာင္းၾကစို႕။

ပရိတ္သတ္
- သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ဘာသာတူ အေပါင္းတို႕ကို သြန္သင္ေတာ္မူေသာ အိုျမတ္စြာဘုရားသခင္ ၄င္း၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မွန္ရာကို ႏွစ္သက္၍ သာယာခ်မ္းသာျခင္းကို ခံစားအံ့ေသာငွါ အကြၽႏု္ပ္တို႕ သခင္ေယဇူး၏ ကုသိုလ္ေတာ္ အက်ဳိးဆက္ကို ေထာက္ေတာ္မူ၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႕အား ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ အာမင္။

ေနာင္တယူျခင္း

ဦးေဆာင္သူ - ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႕ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ အျပစ္မ်ားကို စစ္ေဆး၍ ၀န္ခံၾကစို႕။

ပရိတ္သတ္
- ကြၽႏု္ပ္သည္ စိတ္ ႏႈတ္ အက်င့္တို႕ျဖင့္၄င္း၊ ၀တၱရား ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႕ျဖင့္၄င္း၊ လြန္စြာ အျပစ္ ျပဳမိေၾကာင္းကို အနႏၲ တန္ခိုးေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႕အား ကြၽႏ္ုပ္ ၀န္ခံပါသည္။ (ကြၽႏု္ပ္အျပစ္)၃ ႀကီးလွပါသည္ျဖစ္၍ မြန္ျမတ္ေသာ အစဥ္ကညာ မာရီယား သိၾကားရဟႏၲာ အေပါင္းတို႕ႏွင့္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႕အား ကြၽႏ္ုပ္တို႕အဖို႕ ဘုရားသခင္ထံ အသနားခံ ေပးၾကပါမည့္အေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႕ ေတာင္းပန္ပါသည္။

ဦးေဆာင္သူ - အနႏၲတန္ခိုးေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူသျဖင့္ အျပစ္မ်ားကို အခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါေစ။

ပရိတ္သတ္
- အာမင္။

ဦးေဆာင္သူ - ဘုရားသခင္ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။

ပရိတ္သတ္
- ဘုရားသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။

ဦးေဆာင္သူ - ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။

ပရိတ္သတ္
- ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။

ဦးေဆာင္သူ - ဘုရားသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။

ပရိတ္သတ္
- ဘုရားသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။

စိတ္ပုတီးစိတ္ျခင္း

ဦးေဆာင္သူ - အားလံုးစံုေမတၱာ (၁) ပုဒ္။
ပရိတ္သတ္

ဦးေဆာင္သူ +
ပရိတ္သတ္ - ေကာင္းကင္ဘံုေမတၱာ (၁) ပုဒ္။

ဦးေဆာင္သူ +
ပရိတ္သတ္ - ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေမတၱာ (၃) ပုဒ္

ဦးေဆာင္သူ - ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမေတာ္အား ဘုန္းေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ရွိပါေစ။

ပရိတ္သတ္
- အစအဦးက ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ ရွိသည့္အတိုင္း ယခုမွစ၍ ကမၻာအဆက္ဆက္ ရွိပါေစ။

ဦးေဆာင္သူ +
ပရိတ္သတ္ - အိုေယဇူး ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ အျပစ္မ်ားကို အခြင့္ ခ်မ္းသာ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ အျပစ္ငရဲမွ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ။ ၀ိညာဥ္အားလုံး အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ သနားျခင္းကို လိုလားေနေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားကို မိုးေကာင္းကင္သို႕ ပို႕ေဆာင္ေတာ္မူပါ။

၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာအခ်က္မ်ား
(တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တနလၤာေန႕မ်ား ႏွင့္ အာဒ္၀င္တူး တနဂၤေႏြေန႕တို႕၌ဆိုရန္)

၁။ ပထမ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာအခ်က္၌ သိၾကားမင္းက မာရီယားအား အမိန္႕ေတာ္ျပန္ ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၂။ ဒုတိယ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ ဧလိဇဘက္ကို ႏႈတ္ဆက္ရန္ ၾကြေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၃။ တတိယ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ေယဇူးဘုရားရွင္သည္ ဗက္သလင္ၿမဳိ႕ ႏြားစားခြက္၌ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၄။ စတုတၳ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးကို ေက်ာင္းေတာ္၌ စီေမအံုသူျမတ္က ပူေဇာ္ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၅။ ပဥၥမ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး ကို ေက်ာင္းေတာ္၌ ျပန္ေတြ႕ေတာ္ မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။

၀မ္းနည္းဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာအခ်က္မ်ား
(တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အဂၤါ၊ ေသာၾကာေန႕မ်ားႏွင့္ ၀ါတြင္း တနဂၤေႏြေန႕တို႕၌ဆိုရန္)

၁။ ပထမ၀မ္းနည္းဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ သံလြင္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေယဇူးသခင္၏ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေသြးေခြၽးစီးယိုျခင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၂။ ဒုတိယ ၀မ္းနည္းဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ေယဇူးသခင္ကို တိုင္၌ ခ်ည္ေႏွာင္၍ ႀကိမ္ႏွင့္ ႐ိုက္သည့္အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၃။ တတိယ ၀မ္းနည္းဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ေယဇူးသခင္သည္ ေခါင္းေပၚမွာ ဆူးေဗာင္းတင္သည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၄။ စတုတၳ ၀မ္းနည္းဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ လက္၀ါးကားတိုင္ကို ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၅။ ပဥၥမ ၀မ္းနည္းဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ေယဇူးသခင္သည္ လက္၀ါးကားတိုင္ေပၚမွာ အသက္ေတာ္စြန္႕ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။

အံၾသဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာအခ်က္မ်ား
(တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဗုဒၶဟူး၊ စေနေန႕ ႏွင့္ ၀ါကြၽတ္မွ အာဒ္၀င္တူး အထိရွိေသာ တနဂၤေႏြေန႕ တို႕၌ ဆိုရန္)

၁။ ပထမအံ့ၾသဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ေယဇူးသခင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၂။ ဒုတိယ အံ့ၾသဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ေယဇူးသခင္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ တက္ၾကြေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၃။ တတိယ အံ့ၾသဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ မာရီယားႏွင့္ တပည့္ေတာ္ႀကီး မ်ားအေပၚသို႕ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၄။ စတုတၳ အံ့ၾသဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ကညာမာရီယားအား ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ပင့္ေဆာင္ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၅။ ပဥၥမ အံ့ၾသဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ကညာမာရီယားအား ေကာင္းကင္ဘံုမွာ သရဖူေဗာင္း မဂၤလာခံယူေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။

အလင္းေတာ္ဆိုင္ရာ နက္နဲဖြယ္ရာအခ်က္မ်ား
(တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ၾကာႆပေတးေန႕တို႕၌ ဆိုရန္)

၁။ ပထမ အလင္းေတာ္ဆိုင္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္၌ ေယဇူးသခင္ ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၂။ ဒုတိယ အလင္းေတာ္ဆိုင္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ကာနန္ၿမဳိ႕လက္ထပ္ပြဲ၌ ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကို ေဖာ္ျပေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ ၾကစို႕။
၃။ တတိယ အလင္းေတာ္ဆိုင္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာေၾကျငာျခင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၄။ စတုတၳ အလင္းေတာ္ဆိုင္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ အဆင္း သ႑ာန္ေျပာင္းလဲေတာ္ မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။
၅။ ပဥၥမ အလင္းေတာ္ဆိုင္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူး တည္ေထာင္ေတာ္ မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။

ဦးေဆာင္သူ - ေကာင္းကင္ဘံုေမတၱာ (၁) ပုဒ္။
ေကာင္းကင္ဘံု၌...

ပရိတ္သတ္
- ေန႕စဥ္မျပတ္...

ဦးေဆာင္သူ - အာေ၀မာရီယား ေမတၱာ (၁၀) ပုဒ္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္...

ပရိတ္သတ္
- ျမတ္စြာဘုရား၏မယ္ေတာ္... ဦးေဆာင္သူ+
ပရိတ္သတ္ - ခမည္းေတာ္...။ အိုေယဇူး ...

သနားျခင္း၏မယ္ေတာ္

သနားျခင္း၏မယ္ေတာ္ ျဖစ္ထေသာ ၿငိမ္၀ပ္သာယာစြာ အသက္ရွင္ျခင္း ခ်မ္း သာကိုေပးတတ္ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ေတာင္းတေမွ်ာ္လင့္ရာလည္းျဖစ္ေသာ သခင္မ မဂၤလာျဖစ္ေစသတည္း။ ဆင္းရဲရာဌာန၌ ရွိေနၾကေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ဧ၀သားစုတို႕သည္ သခင္မထံေတာ္သို႕ ေၾကြးေၾကာ္ေလွ်ာက္ပါသည္။ ဤမ်က္ရည္ယိုရာအရပ္က ညည္းတြားငိုေၾကြးျခင္းႏွင့္ သခင္မေနာက္ေတာ္သို႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဆုပန္ေတာင္းၾကပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ျဖစ္ေသာ သခင္မ၊ သနားတတ္ေသာ မ်က္စိေတာ္ကို ကြၽႏု္ပ္ တို႕ဆီသို႕ လွည့္လည္ေတာ္မူပါ။ ၾကင္နာသနားျခင္း၊ ခ်စ္ခင္စုံမက္ျခင္း၊ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ျခင္း၊ သီလႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အို ကညာမာရီယား၊ ဤဆင္းရဲရာဌာနမွ လြတ္ေျမာက္ ေသာအခါ သခင္မ၏၀မ္းေတာ္၌ စြဲေနေတာ္မူၿပီးေသာ အထူးအလြန္ မြန္ျမတ္ေတာ္မူလွ ေသာ သားေတာ္ေယဇူးကို ကြၽႏု္ပ္တို႕အားျပေတာ္မူပါ။

မယ္ေတာ္သခင္မ လစ္တာနီ

ဘုရားသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။ (ဦးေဆာင္သူ)
ဘုရားသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။ (ပရိတ္သတ္)
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
ဘုရားသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
ဘုရားသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို နားညြတ္ေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို နားညြတ္ေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ေတာင္းသည့္ဆုကို ျဖည့္ေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ေတာင္းသည့္ဆုကို ျဖည့္ေတာ္မူပါ။
ေကာင္းကင္ဘံုက ခမည္းေတာ္ဘုရား။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
ဤေလာကကို ခြၽတ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္ဘုရား။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
စပီရီတူးစႏၲဴးဘုရား။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
ပုဂၢဳိလ္သံုးပါး ဘုရားတစ္ဆူ။
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
သန္႕ရွင္းေသာ မာရီယား ကြၽႏု္ပ္တို႕အဖို႕ငွါ ဆုေတာင္းေတာ္မူပါ။
ဘုရားရွင္၏မယ္ေတာ္ ။
သီလရွင္အေပါင္းတို႕ထက္ မြန္ျမတ္ေသာ သီလရွင္ ။
ခရစၦတူး၏မယ္ေတာ္ ။
ဂုဏ္ေက်းဇူး အေပါင္းတို႕၏ မယ္ေတာ္ ။
အလြန္ စင္ၾကယ္ေသာ မယ္ေတာ္ ။
အလြန္ သန္႕ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မယ္ေတာ္ ။
အတို႕အထိမွ ကင္းေသာမယ္ေတာ္ ။
အျပစ္၏ အေၾကးအေညႇာ္မွ ကင္းေသာမယ္ေတာ္ ။
ခ်စ္ဘြယ္ေသာ မယ္ေတာ္ ။
အံ့ဘြယ္ေသာ မယ္ေတာ္ ။
ေကာင္းေသာ အႀကံေပးတတ္ေသာ မယ္ေတာ္ ။
ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ သခင္၏ မယ္ေတာ္ ။
ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ သခင္၏ မယ္ေတာ္ ။
အေျမာ္အျမင္ ပညာရွိေသာ သီလသည္ ။
႐ိုေသကိုင္းၫႊတ္ျခင္း ခံထိုက္ေသာ သီလသည္ ။
ခ်ီးျမႇင့္ထိုက္ေသာ သီလသည္ ။
တန္ခိုးႀကီးေသာ သီလသည္ ။
သနားတတ္ေသာ သီလသည္ ။
သစၥာရွိေသာ သီလသည္ ။
ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၏ ေၾကးမုံျပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕အဖို႕ငွါ ဆုေတာင္းေတာ္မူပါ။
ပညာေတာ္ က်ိန္း၀ပ္ရာဌာန ။
ငါတို႕၀မ္းေျမာက္ရာ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သခင္မ ။
၀ိညာဥ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဖလားေတာ္ ။
ပူေဇာ္ခံထုိက္ေသာ ဖလားေတာ္ ။
အႀကံနက္ေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ ။
ဒါ၀ိတ္၏ ရဲတိုက္ေတာ္ ။
ေရႊျဖင့္ၿပီးေသာ တိုက္ေတာ္ ။
သဟာဖြဲ႕ရာ ေသတၱာေတာ္ ။
ေကာင္းကင္ ေရႊတံခါးေတာ္ ။
မိုးေသာက္ၾကယ္နီေတာ္ ။
ေ၀ဒနာရွိေသာ သူတို႕၏ ကိုးကြယ္ရာ ။
အျပစ္ရွိေသာ သူတို႕၏ မွီခိုရာ ။
ႏြမ္းရိညႇဳိးငယ္ေသာ သူတို႕၏ စိတ္ေျဖရာ ။
ခရစၥယာန္တို႕အား မႈိင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ ။
သိၾကား အေပါင္းတို႕၏ သခင္မ ။
ေရွး သူေတာ္သူျမတ္တို႕၏ သခင္မ ။
ပေရာဖက္ အေပါင္းတို႕၏ သခင္မ ။
တမန္ေတာ္တို႕၏ သခင္မ ။
တရားေတာ္ေၾကာင့္ အေသခံေသာသူတို႕၏ သခင္မ ။
တရားေတာ္ကို ၀န္ခံေသာ သူတို႕၏ သခင္မ ။
သီလသည္ အေပါင္းတို႕၏ သခင္မ ။
ရဟႏၲာ အေပါင္းတို႕၏ သခင္မ ။
အျပစ္မဲ့ သေႏၶယူေသာ သခင္မ ။
ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ပင့္ေဆာင္ျခင္း ခံရေသာသခင္မ ။
အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ပုတီး၏ သခင္မ ။
ျငိမ္သက္ျခင္း၏ သခင္မ ။
ဤေလာကအျပစ္ကိုခြၽတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၏သိုးငယ္ေတာ္..
ကြၽႏ္ု္ပ္တို႕ကို ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါ။
ဤေလာကအျပစ္ကိုခြၽတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၏သိုးငယ္ေတာ္..
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ေတာင္းေလွ်ာက္ရာဆုကို ျဖည့္ေတာ္မူပါ။
ဤေလာကအျပစ္ကိုခြၽတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၏သိုးငယ္ေတာ္..
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။

ဦးေဆာင္သူ - ဘုရား၏သန္႕ရွင္းေသာမယ္ေတာ္ကြၽႏု္ပ္တို႕အဖို႕ငွါဆုေတာင္းေတာ္မူပါ။

အားလံုး - ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္လည္း ခရစၥတူး၏ကတိေတာ္အတိုင္းခံထိုက္ပါလိမ့္မည္။

ဆုေတာင္းၾကစို႕

အိုျမတ္စြာဘုရားသခင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာကို က်န္းမာခ်မ္းသာ ေစေတာ္မူ၍ အစဥ္ သီလႏွင့္ျပည့္စုံေသာ၊ ကညာမာရီယား၏ ဆုပန္ျခင္းအားျဖင့္ ယခုဘ၀၌ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္း မွ လြတ္ကင္းၿပီးလွ်င္ ေနာင္ဘ၀၌ ထာ၀ရသုခခ်မ္းသာကို စံစားရရန္ အလို႕ငွါ ေယဇူးသခင္၏ ေရႊမ်က္ႏွာေတာ္ကိုေထာက္၍ အကြၽႏု္ပ္တို႕အား ကယ္မသနား ေတာ္မူပါ။ အာမင္။

(ဓမၼသီခ်င္း)

ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ဖတ္ၾကားျခင္း


အေထြေထြဆုေတာင္းျခင္း

ဦးေဆာင္သူ - ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို႕ ေတာင္းလွ်င္ရလိမ့္မည္။ ရွာလွ်င္ ေတြ႕လိမ့္မည္။ ေခါက္လွ်င္ ပြင့္လိမ့္မည္ဟု ေယဇူးသခင္မိန္႕ေတာ္ မူခဲ့သည့္အတိုင္း၏ ကြၽနု္ပ္တို႕လိုအပ္သမွ် ေက်းဇူးအျဖာျဖာတို႕ကို ေယဇူး သခင္အားျဖင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရား ထံ တညီတၫြတ္တည္း ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကစို႕။

၁။ ယခု၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းရာတြင္ ပါ၀င္ၾကေသာ အိမ္ရွင္ မိသားစုႏွင့္တကြ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႕အား ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ သက္ေရာက္ေစေတာ္မူပါ မည့္အေၾကာင္း၊

၂။ ဤအိမ္မွ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကလ်က္ ဘုရားသခင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမဂၤလာႏွင့္ မယ္ေတာ္၏ကူညီေစာင္မျခင္းကို ရရွိ ခံစား ႏိုင္ပါမည့္အေၾကာင္း။

၃။ ကာယေရးရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ဘက္စံု အဆင္ေျပ တိုးတက္ေစေတာ္ မူပါမည့္အေၾကာင္း။

၄။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ပါရမီမ်ားကို ေန႕စဥ္ႏွင့္ အမွ် က်င့္ေဆာက္တည္ ဆည္းပူးႏိုင္ေစရန္ ခြန္အား ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ေပးသနားေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း။

၅။ ပညာ ဆည္းပူးလ်က္ရွိၾကေသာ သားသမီးတို႕အေပၚ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား ဆင္းသက္ေစလ်က္ ေလာကီပညာ၊ ေလာကုတၱရာပညာ ႏွစ္ျဖာကို ဆည္းပူးႏိုင္ေစၿပီး မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းေပၚ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း။

၆။ ဒုကၡ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ၌ သားသမီးတို႕သည္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးၾကလ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ ကားတိုင္လမ္းစဥ္ ဒုကၡေ၀ဒနာခံထမ္းျခင္းကို အစဥ္ ေအာက္ေမ့ၾကၿပီး ခရစ္ေတာ္ထံမွ ခြန္အားကို ရယူႏိုင္ၾကပါမည့္ အေၾကာင္း။

၇။ ဤမိသားစုအား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၍ သန္႕ရွင္းေသာ အိမ္ေထာင္စုကဲ့သို႕ စည္းလံုးျခင္း၊ ေမတၱာတရား ေရွ႕ထားျခင္း၊ နားလည္သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္၀ေစၿပီး စံျပ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္မိသားစု တစ္စုျဖစ္ေစေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း။

၈။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ သိမ္းပိုက္ေတာ္မူၿပီးေသာ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏သား^သမီး (အမည္) သည္ ဘုရားသခင္၏အသနားေတာ္ျမတ္ကိုခံရ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္းရွိေစေတာ္မူ ပါမည့္အေၾကာင္း။

၉။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သိမ္းပိုက္ၿပီးေသာ သား/သမီး သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ မဟာက႐ုဏာေတာ္ေၾကာင့္ေသာ္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဒုကၡစရိယာခံထမ္းျခင္း၊ ေသျခင္းႏွင့္္ ထေျမာက္ျပန္ရွင္္ျခင္း၏ ကုသိုလ္ေတာ္ အက်ဳိးဆက္ကို ေထာက္ေတာ္မူ၍၄င္း၊ ခ်စ္သားသမီးတို႕၏ဆုပန္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊ မိသားစု၏ ဆုေတာင္းေမတၱာႏွင့္ ကုသိုလ္ဒါန အက်ဴိးဆက္အားျဖင့္၄င္း ယေန႕ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ သိၾကားရဟႏၲာမ်ား အလယ္၌ ေကာင္းကင္သုခ်မ္းသာ စံစားႏိုင္ေစေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း။

၁၀။ က်န္ရစ္ၾကေသာ မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားသည္ ၀မ္းနည္းပူေဆြးၾကေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ တရားေတာ္ကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ၾကလ်က္ စိတ္သက္သာ ႏွစ္သိမ့္မႈကို ရရွိႏိုင္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း။

၁၁။ ခ်စ္သားသမီးအားလံုးတို႕သည္ ေသျခင္းတရားကို အစဥ္ ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ ေထာက္႐ႈၾကလ်က္ ဘုရားသခင္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္နာရီတြင္ အစဥ္သင့္ျဖစ္ႏိုင္ၾကရန္ ေန႕စဥ္ ေနာင္တယူၾကၿပီး ပါရမီမ်ား ဆည္းပူးႏိုင္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း။

၁၂။ သဘာ၀ေဘးဒါဏ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒုကၡေရာက္ေန ၾကသူမ်ား၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေနၾကသူမ်ား၊ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ေရာဂါေ၀ဒနာခံစားေနရသူမ်ား၊ အက်ဥ္းခံေန ရသူမ်ားႏွင့္ ငရဲငယ္တြင္ခံစားေနရေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားတို႕အား ကူညီမစေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း။


ေသလြန္သူတို႕အဖို႕ ပို႕အပ္ေသာ လစ္တာနီ

ဘုရားသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
ဘုရားသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
ဘုရားသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
ဘုရားသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို နားၫြတ္ေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကို နားၫြတ္ေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ေတာင္းသည့္ဆုကို ျဖည့္ေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ေတာင္းသည့္ဆုကို ျဖည့္ေတာ္မူပါ။
ေကာင္းကင္ဘံုက ခမည္းေတာ္ဘုရား ..
ေသလြန္သူတို႕၏၀ိညာဥ္မ်ားကို သနားေတာ္မူပါ။

ဤေလာကကို ခြၽတ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္ဘုရား ။
စပီရီတူးစႏၲဴးဘုရား ။
ပုဂၢဳိလ္သံုးပါးဘုရားတစ္ဆူ ။

စႏၲာမာရီးယား ေသလြန္သူတို႕၏၀ိညာဥ္မ်ား
အဖို႕ ဆုေတာင္းေတာ္မူပါ။
ဘုရားရွင္၏မယ္ေတာ္ ။
သီလရွင္အေပါင္းတို႕ထက္ မြန္ျမတ္ေသာသီလရွင္ ။
သံမီကာအဲလ္ ။
သိၾကားမင္း အရံေတာ္ အေပါင္းတို႕ ။
သံဇြင္ဗတၱိစတား ။
သံဇူဇယ္ ။
မြန္ျမတ္ေသာ ဘိုးေဘးပါထရီကာမ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္အေပါင္းတို႕ ။
သံေပထ႐ူး ။
သံေပါလ္လူး ။
သံေယာဟန္ ။
မြန္ျမတ္ သန္႕ရွင္းေသာတပည့္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္
က်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္အေပါင္းတို႕ ။
သံစေတဖာႏူး ။
သံေလာရင့္စီအူး ။
တရားေတာ္ေၾကာင့္ အသက္အေသခံေသာ သန္႕ရွင္းသူအေပါင္းတို႕ ။
သံဂေရေဂၚရီ ။
သံၾသဂတ္စတီးႏူး ။
သံအန္ဘေရာ္ဆီ ။
သံေဂ်႐ုမ္း ။
မြန္ျမတ္သန္႕ရွင္းေသာ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ တရားေတာ္ကို
၀န္ခံေသာ သူအေပါင္းတို႕ ။
မြန္ျမတ္သန္႕ရွင္းေသာ က်မ္းတတ္ ပုဂၢဳိလ္အေပါင္းတို႕ ။
မြန္ျမတ္သန္႕ရွင္းေသာရဟန္းမ်ားႏွင့္ယာဇ္ပေရာဟိတ္အေပါင္းတို႕ ။
မြန္ျမတ္သန္႕ရွင္းေသာရေသ့ရဟန္းအေပါင္းတို႕ ။
သံတာမရီယားမာဒေလနား ။
သံတာကာထရီနား ။
သံတာဘာဘရာ ။
မြန္ျမတ္သန္႕ရွင္းေသာ အပ်ဳိကညာမ်ားႏွင့္ မုဆိုးမအေပါင္းတို႕ ။
ဘုရားသခင္၏ ရဟႏၲာအေပါင္းတို႕ ။

ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူပါ။ သူတို႕ကိုခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါ။
ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကိုက႐ုဏာႏွင့္နားၫြတ္ေတာ္မူပါ။
ငရဲမီးဒဏ္မွ အိုသခင္သူတို႕ကိုကယ္ေတာ္မူပါ။
ကိုယ္ေတာ္၏အမ်က္ေတာ္မွ ။
ကိုယ္ေတာ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျပင္းထန္ေသာ တရားစီရင္ျခင္းမွ ။
တာရွည္စြာခံရေသာ ညႇဳိးငယ္ပူေဆြးျခင္းမွ ။
ျပင္းထံေသာမီးေတာက္မီးလွ်ံမွ ။
မခံႏိုင္ေအာင္ေအးျမျခင္းမွ ။
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ ေမွာင္မိုက္ျခင္းမွ ။
ငိုေ<ကးမည္တမ္းျခင္းမွ ။
ကိုယ္ေတာ္၏အံ့ဘြယ္ရာ သေႏၶယူျခင္းအားျဖင့္ ။
ကုိယ္ေတာ္၏သန္႕စင္စြာ ဘြားျမင္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ။
ကိုယ္ေတာ္၏ နာေပ်ာ္ဘြယ္ေသာ နာမေတာ္အားျဖင့္ ။
ကိုယ္ေတာ္၏ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာႏွင့္ အစာေရွာင္ျခင္းအားျဖင့္ ။
ကိုယ္ေတာ္၏ ႀကီးမားလွေသာ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ။
ကိုယ္ေတာ္၏ ဖ်တ္လတ္က်ဳိးႏြံစြာ နာခံျခင္းအားျဖင့္ ။
ကိုယ္ေတာ္၏ အတိုင္းမသိေသာ ခ်စ္ေလးျမတ္ျခင္းအားျဖင့္ ။
ကိုယ္ေတာ္၏ ၀မ္းနည္းျခင္းႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာစိတ္ဒုကၡအားျဖင့္ ။
ကိုယ္ေတာ္၏ ေသြး၊ ေခြၽး စီးယုိျခင္းအားျဖင့္ ။
ကိုယ္ေတာ္ခံရေသာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္အားျဖင့္ ။
ကိုယ္ေတာ္ခံရေသာ အ႐ိုက္အပုတ္အားျဖင့္ ။
ကိုယ္ေတာ္ေခါင္းေတာ္၌ ႐ိုက္ထားေသာဆူးေဗာင္းဒဏ္အားျဖင့္ ။
ကိုယ္ေတာ္ခံထမ္းရေသာ က႐ူးစူးခံထမ္းျခင္းအားျဖင့္ ။
ကိုယ္ေတာ္ရက္စက္စြာခံရေသာ အသက္ေတာ္စြန္႕ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္္။
ကိုယ္ေတာ္ျပင္းထန္စြာခံရေသာ က႐ူးစူးႏွင့္ဒုကၡစရိယာအားျဖင့္ ။

ကိုယ္ေတာ္ရွင္ျပန္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ အိုသခင္သူတို႕ကိုကယ္ေတာ္မူပါ။
ကိုယ္ေတာ္၏ ခ်ီးမြမ္းအံ့ၾသဘြယ္ရာ
ေကာင္းကင္ဘံုသို႕တက္ၾကေြတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ။
သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းၾကေြတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ။
စီရင္စစ္ေၾကာေတာ္မူေသာေန႕၌ ။

ဘုရားသခင္ အျပစ္ရွိသူကြၽႏု္ပ္တို႕ကိုနားၫြတ္ေတာ္မူပါ။
မာဒေလနားကို အျပစ္ခြင့္လႊတ္၍ သူခိုးေတာင္း
ေလွ်ာက္သံကို နာယူေတာ္မူေသာသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကိုနားၫြတ္ေတာ္မူပါ။
ေရြးေကာက္ေတာ္မူ၍ကယ္တင္ေတာ္မူေသာသခင္ ။
ေသျခင္းႏွင့္ငရဲတံခါးေသာ့ကိုပိုင္ေတာ္မူေသာသခင္ ။

ကြၽႏု္ပ္တို႕၏မိဘေဆြမ်ဳိး၊ မိတ္ေဆြ၊
ေက်းဇူးရွင္တို႕၏၀ိညာဥ္မ်ားကို အိုသခင္ကယ္ေတာ္မူပါ။
ေလာကလူတို႕ သတိမရေမ့ေလ်ာ့ေနေသာ၀ိညာဥ္မ်ားကို ။

သူတို႕၏အျပစ္မ်ားကို အခြင့္လႊတ္၍ အျပစ္ဒဏ္မွ- အိုသခင္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါ။
သူတို႕၏လိုအင္ဆႏၵကို အိုသခင္ျဖည့္ေတာ္မူပါ။
သိၾကားရဟႏၲာတို႕အစုတြင္ အိုသခင္သူတို႕ကိုလက္ခံေတာ္မူပါ။
ေၾကာက္မက္ဘြယ္ရာဘုန္းက်က္သေရ
ႀကီးေတာ္မူေသာဘုရင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကိုနားၫြတ္ေတာ္မူပါ။

ဘုရား၏သားေတာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကိုနားၫြတ္ေတာ္မူပါ။

ဤေလာကအျပစ္ကိုခြၽတ္ေသာဘုရား၏သိုးငယ္ေတာ္
သူတို႕အားၿငိမ္သက္ျခင္းကိုေပးသနားေတာ္မူပါ။
ဤေလာကအျပစ္ကိုခြၽတ္ေသာဘုရား၏သိုးငယ္ေတာ္
သူတို႕အားၿငိမ္သက္ျခင္းကိုေပးသနားေတာ္မူပါ။
ဤေလာကအျပစ္ကိုခြၽတ္ေသာဘုရား၏သိုးငယ္ေတာ္
သူတို႕အားထာ၀ရၿငိမ္သက္ျခင္းကိုေပးသနားေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ကိုနားၫြတ္ေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ေတာင္းသည့္ဆုကိုျဖည့္ေတာ္မူပါ။
ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူပါ။
ခရစၥတူးသခင္သနားေတာ္မူပါ။

ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူပါ။ အိုသခင္သူတို႕၏၀ိညာဥ္ကိုကယ္တင္ေတာ္မူပါ။
ငရဲတံခါးမွ အိုသခင္သူတို႕၏၀ိညာဥ္ကိုကယ္တင္ေတာ္မူပါ။
အိုသခင္ကြၽႏု္ပ္တို႕ဆုေတာင္းေမတၱာကိုနာယူေတာ္မူပါ။ -ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူပါ။

ဆုေတာင္းၾကစို႕။

ဘာသာတူအေပါင္းတို႕ကို ဖန္ဆင္းကယ္ခြၽတ္ေတာ္မူေသာ ေယဇူးသခင္ ကြၽႏု္ပ္ တို႕ၫြတ္တြားျပဳေသာ ေမတၱာကိုေထာက္ေတာ္မူ၍ ေသလြန္ၿပီးေသာသူတို႕၏အစဥ္ ေတာင္းတၾကေသာ အျပစ္တို႕၏အခြင့္ခ်မ္းသာကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။ အာမင္။

အိုဘုရားသခင္ ေသလြန္ၿပီးေသာသူတို႕အား မြန္ျမတ္ေသာခ်မ္းသာကိုေပး သနားေတာ္မူပါ။

မြန္ျမတ္ေသာခ်မ္းသာကိုလည္း ၿငိမ္၀ပ္စြာစံစားၾကပါေစေသာ္။ အာမင္။

ကြယ္လြန္သူတို႕အဖို႕ ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ

ေအာက္နက္နဲေသာ အရပ္က ေၾကြးေၾကာ္၍ ကြၽႏု္ပ္ ဘုရားသခင္ကို ေလွ်ာက္၀ံ့ ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္ အသံသည္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္သို႕ ေရာက္ပါေစ။ ကြၽႏု္ပ္ ႐ိုေသ ေမတၱာျပဳေသာ အသံကို ဘုရားသခင္ ေရႊနားေတာ္ သြင္းေတာ္မူပါ။ လူတို႕အား မေကာင္းေသာ အျပစ္ႏွင့္အညီ ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္ မတ္လွေသာ စီရင္ခ်က္ကို မည္သူခံႏိုင္ပါမည္နည္း။ ဘုရားသခင္ အလြန္ေကာင္းျမတ္ ေတာ္မူလွေသာ သနားေတာ္မူျခင္းေသာ ေရႊစိတ္ေတာ္ရွိလွေပသည္။ တစ္ေၾကာင္းမွာ လည္း မခြၽတ္မလြဲႏိုင္ေသာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ရွိသျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတျခင္းရွိ ပါသည္။ အကြၽႏု္ပ္စိတ္ႏွလံုး ထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အခိုင္အမာျပဳ၍ ယံုမွတ္ပါသည္။ အကြၽႏု္ပ္ အသက္ႏွင့္တကြ ဘုရားသခင္အား ေဆာင့္ႏွင္းေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို ျမတ္ႏိုးကိုးကြယ္ေသာ သူတို႕သည္ မိုးေသာက္ေသာ ကာလမွ ညဦးတိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္အား ေတာင့္တ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္ မကုန္မဆံုးႏိုင္ေအာင္ ကယ္မ သနားေတာ္မူခ်င္ေသာ ေရႊစိတ္ေတာ္ ရွိလွ ေပသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕အားလည္း အျပစ္ကို အကုန္အစင္ အၿပီးအပိုင္ ကယ္ခြၽတ္ႏိုင္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္ ဘာသာတူ လူစုတို႕သည္ မိမိတို႕ႀကီးစြာေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ ခံရ မည့္ ေဘးဒါဏ္ အေပါင္းတို႕ကို ကယ္ခြၽတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေျပာင္းလဲဟုတ္မွန္ေသာ သူအေပါင္းတို႕ကို ဘုရားသခင္သည္ မြန္ျမတ္ေသာ ေနရာခ်မ္းသာကို ေပးသနားေတာ္မူ ပါ။ ထိုသူတို႕အားလည္း အစဥ္မျပတ္ ထြန္းေတာက္ေသာ အလင္းေရာင္သို႕ ေရာက္ပါ ေစ။ ၿငိမ္သက္ေသာ ေနရာခ်မ္းသာကို ရၾကပါေစ ျဖစ္ေစေသာ္ . အာမင္။

ဆုေတာင္းၾကစို႕။
ဘာသာတူ အေပါင္းတို႕ကို ဖန္ဆင္းကယ္ခြၽတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား သခင္ ထိုသူတို႕ လြတ္ျခင္း ခ်မ္းသာကို အစဥ္ ေတာင္းတသည့္အတိုင္း ၫြတ္တြား ျပဳေသာ ေမတၱာျဖင့္ ျပည့္စုံႏိုင္ပါမည့္အေၾကာင္း၊ ေယာက်္ား မိန္းမရွိသမွ်ေသာလူတို႕ လြန္ၾကဴး မိေသာ အျပစ္တို႕ကို ကယ္ခြၽတ္ျခင္း ခ်မ္းသာ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ အာမင္။

ကြယ္လြန္သူတို႕အဖို႕ ဆိုအပ္ေသာ ေမတၱာ

ေအာက္နက္နဲေသာ အရပ္က ေၾကးေၾကာ္၍ ကြၽႏု္ပ္ ဘုရားသခင္ကို ေလွ်ာက္၀ံ့ ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္ အသံသည္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္သို႕ ေရာက္ပါေစ။ ကြၽႏု္ပ္ ႐ိုေသ ေမတၱာျပဳေသာ အသံကို ဘုရားသခင္ ေရႊနားေတာ္ သြင္းေတာ္မူပါ။ လူတို႕အား မေကာင္းေသာ အျပစ္ႏွင့္အညီ ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္ မတ္လွေသာ စီရင္ခ်က္ကို မည္သူခံႏိုင္ပါမည္နည္း။ ဘုရားသခင္ အလြန္ေကာင္းျမတ္ ေတာ္မူလွေသာ သနားေတာ္မူျခင္းေသာ ေရႊစိတ္ေတာ္ရွိလွေပသည္။ တစ္ေၾကာင္းမွာ လည္း မခြၽတ္မလြဲႏိုင္ေသာ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ရွိသျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းတျခင္းရွိ ပါသည္။ အကြၽႏု္ပ္စိတ္ႏွလံုး ထဲ၌ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အခိုင္အမာျပဳ၍ ယံုမွတ္ပါသည္။ အကြၽႏု္ပ္ အသက္ႏွင့္တကြ ဘုရားသခင္အား ေဆာင့္ႏွင္းေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို ျမတ္ႏိုးကိုးကြယ္ေသာ သူတို႕သည္ မိုးေသာက္ေသာ ကာလမွ ညဦးတိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္အား ေတာင့္တ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္ မကုန္မဆံုးႏိုင္ေအာင္ ကယ္မ သနားေတာ္မူခ်င္ေသာ ေရႊစိတ္ေတာ္ ရွိလွ ေပသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕အားလည္း အျပစ္ကို အကုန္အစင္ အၿပီးအပိုင္ ကယ္ခြၽတ္ႏိုင္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္ ဘာသာတူ လူစုတို႕သည္ မိမိတို႕ႀကီးစြာေသာ အျပစ္ေၾကာင့္ ခံရ မည့္ ေဘးဒါဏ္ အေပါင္းတို႕ကို ကယ္ခြၽတ္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။ ေျပာင္းလဲဟုတ္မွန္ေသာ သူအေပါင္းတို႕ကို ဘုရားသခင္သည္ မြန္ျမတ္ေသာ ေနရာခ်မ္းသာကို ေပးသနားေတာ္မူ ပါ။ ထိုသူတို႕အားလည္း အစဥ္မျပတ္ ထြန္းေတာက္ေသာ အလင္းေရာင္သို႕ ေရာက္ပါ ေစ။ ၿငိမ္သက္ေသာ ေနရာခ်မ္းသာကို ရၾကပါေစ ျဖစ္ေစေသာ္ . အာမင္။

ဆုေတာင္းၾကစို႕။
ဘာသာတူ အေပါင္းတို႕ကို ဖန္ဆင္းကယ္ခြၽတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား သခင္ ထိုသူတို႕ လြတ္ျခင္း ခ်မ္းသာကို အစဥ္ ေတာင္းတသည့္အတိုင္း ၫြတ္တြား ျပဳေသာ ေမတၱာျဖင့္ ျပည့္စုံႏိုင္ပါမည့္ အေၾကာင္း၊ ေယာက်္ား မိန္းမရွိသမွ်ေသာလူတို႕ လြန္ၾကဴး မိေသာ အျပစ္တို႕ကို ကယ္ခြၽတ္ျခင္း ခ်မ္းသာ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ အာမင္။

ေရႊလက္ေတာ္၌ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို အပ္လိုက္ျခင္းေမတၱာ

ကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ ကြၽႏု္ပ္ေသရေၾကာင္းကို အမွန္သိပါသည္။ ေသျခင္း အခ်ိန္ကိုကား ကြၽႏ္ုပ္မရိပ္မိႏိုင္ပါ။ ကြၽႏု္ပ္မအိပ္ခင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကို ေရႊလက္ေတာ္၌ အပ္လိုက္ပါသည္။ အလိုေတာ္ရွိ၍ ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူေသာ အခ်ိန္၌ အသက္ဆံုးျခင္းကို ခံခ်င္ပါသည္။ ထိုေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ အခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ သခင္ေယဇူး၏မ်က္ ႏွာေတာ္ကို ေထာက္ေတာ္မူ၍ အျပစ္မ်ားကို ခ်မ္းသာေပးသနားေတာ္မူပါ။

မက္ေမာရာေရေမတၱာ

အိုေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ သီလရွင္ျမတ္ သခင္မထံေတာ္၌ ခိုလႈံေသာသူမည္ သည္ကား သခင္မ၏ေစာင္မျခင္းကို မခံရဘဲ ေနသည္ဟု မၾကားဘူးပါေသာေၾကာင့္ အျပစ္ရွိသူ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္လည္း စိတ္ပူေဆြး ၀မ္နည္းျခင္းႏွင့္ သခင္မထံေတာ္သို႕ လံုးလံုး ႀကီးကိုးစား၍ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္လာပါသည္။ လူ၏အျပစ္ကို ယူေတာ္မူေသာ သားေတာ္ ဘုရား၏ျမတ္မယ္ေတာ္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ေတာင္းသည့္ဆုကို ျငင္းပယ္ေတာ္ မမူပါႏွင့္၊ က႐ုဏာ သနားျခင္းႏွင့္ နာခံေတာ္မူပါ။

ကိုယ္ေစာင့္သိၾကားအား ျပဳအပ္သည္ေမတၱာ

ဘုရားရွင္က အမိန္႕ေတာ္ရွိ၍ ကြၽႏ္ုပ္ကို ေစာင့္ေသာသိၾကား ကြၽႏ္ုပ္အား ေန႕ည မျပတ္ ဆုံးမသြန္သင္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ ေတာ္မူပါ။ အာမင္။

ေယဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ္
ေယဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ္ အရွင္ျမတ္တို႕အား ကြၽႏု္ပ္၏ႏွလံုးႏွင့္ အသက္၀ိညာဥ္ကို ကြၽႏ္ုပ္အပ္ႏွံပူေဇာ္ပါ၏။
ေယဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ္ အကြၽႏု္ပ္ အသက္ထြက္ခါနီးေသာအခါ ကြၽႏု္ပ္ကို ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္မေတာ္မူၾကပါ။
ေယဇူး၊ မာရီယား၊ ဇူဇယ္ အရွင္ျမတ္တို႕၏ အေပါင္းအသင္း၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ေသရ ပါေစေသာ္။

ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္႐ုပ္ပုံေတာ္ကို ပုလႅင္တင္ေသာအခါ အိမ္သူအိမ္သား အားလံုး ျပဳအပ္ေသာ အပ္ႏွံပူေဇာ္ျခင္း ေမတၱာ
အို-အတိုင္းမသိ မြန္ျမတ္ေတာ္မူလွေသာ ေယဇူး၏ေရႊႏွလံုးေတာ္ ခရစၥယာန္ အိမ္ေထာင္စုတို႕ အေပၚ၌ ကိုယ္ေတာ္စိုးစံေတာ္မူလိုေသာဆႏၵကို သူေတာ္စင္ မာဂရက္ ေမရီအား ထင္ရွားျပေတာ္မူသည္ႏွင့္ အညီ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ အိမ္သူအိမ္သားတစ္စုအေပၚ၌ လံုးလံုး အုပ္စိုးေတာ္မူပါမည့္အေၾကာင္း အပါးေတာ္သို႕ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေလွ်ာက္ထားရန္ လာေရာက္ၾကပါသည္။ ယခုမွစ၍ ေနာင္အစဥ္အၿမဲ ကိုယ္ေတာ့္အျပဳအမူကိုယူ၍ အသက္ရွင္လိုပါသည္။ အၾကင္မွ်ေသာ ပါရမီတို႕ျဖင့္ ေျမေပၚ၌ ၿငိမ္သက္သာယာျခင္းကို ကတိထားေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုသို႕ေသာ ပါရမီတို႕ကို အကြၽႏု္ပ္တို႕ အိမ္ေထာင္စု၌ တိုးပြားလို ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္႐ႈတ္ခ်ေတာ္မူၿပီးေသာ ေလာကီစိတ္ဆႏၵတို႕ကို ကြၽႏု္ပ္တို႕ ဖယ္ရွား လိုပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏႐ိုး႐ိုးျဖစ္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းျခင့္ အကြၽႏု္ပ္တို႕၏ အသိဥာဏ္ကို အုပ္စိုးေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္အဘို႕ငွါ အၾကြင္းမဲ့ေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္ေလာင္အံ ေသာငွါ အကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ႏွလံုး၌ စိုးစံေတာ္မူပါ။ ထိုခ်စ္ျခင္းမီးလွ်ံတို႕သည္ အစဥ္အတိုင္း ေတာက္ေလာင္အံ့ေသာငွါ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးကို မၾကာမၾကာ ပင့္ယူပါမည္။ အိုေရႊႏွလံုးေတာ္ ကိုယ္ေတာ္၏ က႐ုဏာေတာ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္တို႕ စုေ၀းရာ၌ အမႈး ျပဳေတာ္မူပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ႐ုပ္နာမ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ ပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႕မွ ၫႇဳိးငယ္ပူေဆြးျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးေတာ္မူပါ။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမ်ား ကို သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေစေတာ္မူပါ။ တေန႕သ၌ ကြၽႏု္ပ္တို႕ထံမွ တစ္ေယာက္ေသာသူ သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မိပါလွ်င္ အို မြန္ျမတ္လွေသာ ေရႊႏွလံုးေတာ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေနာင္တရေသာ အျပစ္ရွိသူတို႕အား က႐ုဏာသက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ကို အသိအမွတ္ျပဳေတာ္မူပါ။ ကြဲကြာရာအခ်ိန္ေရာက္၍ ကြၽႏု္ပ္တို႕အထဲသို႕ ေသျခင္း ၀င္ေရာက္သျဖင့္ ပူေဆြးရေသာအခါ ေသလြန္သူတို႕ႏွင့္ က်န္ရစ္သူအားလံုးတို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ တည္ၾကည္ၿမဲခိုင္ေသာ စီရင္ေတာ္မူျခင္းမ်ားကို က်ဳိးႏြံနာခံျခင္းျပပါမည္။ တေန႕သ၌ စု႐ုံးလ်က္ ကိုယ္ေတာ္၏ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္တို႕ကို အစဥ္မျပတ္ခ်ီးမြမ္း သီဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္ဟု ေျမႇာ္ေတြးၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႕ စိတ္ေျဖၾကပါမည္။ မာရီယား၏ သန္႕ ရွင္းျဖဴစင္လွေသာ ႏွလံုးေတာ္၊ ဂုဏ္က်က္သေရႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အဘသံဇူဇယ္တို႕သည္ ဤပူေဇာ္ျခင္းကို ကိုယ္ေတာ္အား ဆက္သပါေစေသာ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ တစ္သက္ပါတ္ လံုး၌ ေန႕စဥ္ ေန႕တိုင္း ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္းကို ေအာက္ေမ့သတိရႏိုင္ေအာင္ ေစာင္မ ပါေစေသာ္။ အကြၽႏ္ုပ္တို႕၏အရွင္ အကြၽႏု္ပ္တို႕၏အဘျဖစ္ေသာ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ အား ဂုဏ္က်က္သေရ ရွိေစသတည္း။

နိဂုံးခ်ဳပ္အခန္း

ဦးေဆာင္သူ - အနႏၲတန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူထေသာ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါေစေသာ္။ အာမင္။


အဆံုးသတ္ဓမၼသီခ်င္း

(နာေရး ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္)

ဦးေဆာင္သူ - ကြယ္လြန္သူ(နာမည္)၏ ၀ိညာဥ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အသနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ ၿငိမ္သက္ခ်မ္းသာစြာရွိေစေသာ္...
ပရိတ္သတ္ - အာမင္။

ဦးေဆာင္သူ - အလြန္သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာ ေယဇူး၏ေရႊႏွလံုးေတာ္။
ပရိတ္သတ္ - ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို သနားေတာ္မူပါ။

ဦးေဆာင္သူ - ခရစၥယာန္တို႕အား မႈိင္းမေတာ္မူေသာ သခင္မ။
ပရိတ္သတ္ - ကြၽႏု္ပ္တို႕အဖို႕ငွါ ဆုေတာင္းေတာ္မူပါ။


ဦးေဆာင္သူ - စႏၲာခရစၥတူးမွတ္သားျခင္းျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္ကိုယ္၌ ေဘးရန္အေပါင္းမွ ကြၽႏု္ပ္၏ရွင္ေတာ္ဘုရား၊ ဟန္႕တားေတာ္မူပါ။ အာမင္။

ဦးေဆာင္သူ - ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏နာမေတာ္ျမတ္၌။
ပရိတ္သတ္ - အာမင္။